Velden zijn niet correct ingevuld

Wanneer gaat een tijdelijk contract over in een vast contract?

Een arbeidsovereenkomst, ook wel arbeidscontract genoemd, is een overeenkomst waarbij de werknemer zich verplicht onder het gezag van de werkgever werk te verrichten, en de werkgever zich verplicht salaris te betalen voor de verrichte arbeid. Een arbeidsovereenkomst wordt voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd aangegaan. Hoewel een arbeidsovereenkomst vaak schriftelijk wordt vastgelegd is dit geen vereiste. Uiteraard is dit wel sterk aan te raden.

Snel naar:

Soorten contracten

Ambtenaren worden ‘aangesteld’ in een functie. Hoewel er veel parallellen zijn met het civiele arbeidsrecht, steekt het ambtenarenrecht wel anders in elkaar. 

Beëindiging van rechtswege

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is er sprake van een flexibele arbeidskracht. Er is van tevoren afgesproken tot wanneer (voor hoeveel maanden/jaren) het contract geldt, dus er is vooraf een einddatum bekend. De werkgever kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat een ontslagvergunning of tussenkomst van de rechter nodig is.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt dus na verloop van de tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Dit heet “beëindiging van rechtswege”. Voor arbeidsovereenkomsten langer dan 6 maanden geldt wel de aanzegverplichting.

Ketenregeling

Om te voorkomen dat werkgevers een werknemer eindeloos contracten voor bepaalde tijd aanbieden, is in de wet de zogenaamde ketenregeling opgenomen. Zodoende geldt er een maximum voor het aantal contracten en/of de maximale duur van alle opeenvolgende contracten.

Volgens de ketenregeling krijgt een werknemer automatisch een vast contract in één van deze gevallen:

  • wanneer er meer dan 3 opeenvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever zijn geweest. Een contract via uitzendbureau telt mee in deze keten;
  • wanneer langer dan 3 jaar bij dezelfde werkgever is gewerkt in opeenvolgende tijdelijke contracten (of voor hetzelfde soort werk bij opvolgden werkgevers);

én wanneer de opeenvolgende contracten steeds binnen zes maanden na elkaar werden opgevolgd. Deze onderbreking in de ketenregeling is belangrijk. In bepaalde gevallen wordt hiervan afgeweken en geldt een maximale onderbreking van 3 maanden, zoals bijv. bij werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan (‘terugkerend tijdelijk werk’). Het is mogelijk in een cao van deze ketenregeling af te wijken.

Uitzonderingen op de ketenregeling

Ten aanzien van de ketenregeling gelden een aantal uitzonderingen. De ketenregeling is niet van toepassing:

  • op werknemers jonger dan 18 jaar met een dienstverband van (gemiddeld) maximaal 12 uur per week;
  • bij overeenkomsten die zijn gesloten in verband met een duale leer-werkopleiding;
  • bij bestuurders van een rechtspersoon, daarbij kan de periode van 24 maanden worden opgerekt;
  • als in de cao een afwijking is vastgelegd.

Afwijking van de ketenregeling bij cao

Bij cao kan (beperkt) van de ketenregeling worden afgeweken. De periode van drie jaar kan maximaal worden verlengd tot vier jaar en het aantal van drie tijdelijke contracten kan worden verhoogd naar maximaal zes tijdelijke contracten. Een dergelijke afwijking is echter alleen toegestaan bij uitzendovereenkomsten of ten aanzien van groepen functies waarbij de aard van de bedrijfsvoering afwijking van de ketenregeling rechtvaardigt. 

Aanzegverplichting

Bij elk contract dat langer duurt dan 6 maanden moet er een aanzegging worden gedaan dat het contract eindigt. Wordt dit niet, of niet op de juist manier, gedaan, dan is de werkgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van maximaal één bruto maandloon. Wij schreven hier ook twee uitgebreidere blogs over:

Let op bij oproepcontracten

Wees scherp als je werknemers heeft met oproepcontracten. Bij zogenaamde “nul-uren overeenkomsten” kan, afhankelijk van de inhoud van de overeenkomst, iedere oproep als afzonderlijk contract worden gezien. Dat zou kunnen betekenen dat je bij slechts vier oproepen een contract voor onbepaalde tijd met de oproepkracht heeft gesloten. 

Meer weten over arbeidsovereenkomsten?

Het is van wezenlijk belang om arbeidscontracten goed in te kleden. Zeker met de nieuwe aangescherpte ketenregeling zijn de rechten van werknemers aanzienlijk verstrekt. Onze arbeidsrechtspecialisten en ontslagadvocaten staan je graag met advies terzijde. Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen