Velden zijn niet correct ingevuld

Wat moet ik als werkgever doen aan re-integratie?

Wanneer een werknemer onverhoopt ziek wordt, gelden er voor zowel werknemer als werkgever rechten en verplichtingen. Wanneer de werknemer ziek wordt, gaat het in eerste instantie om melding van de arbeidsongeschiktheid aan de werkgever. De werkgever zal hierop een arbodienst inschakelen om het ziekteverloop te begeleiden. In beginsel dient de werknemer alle informatie te geven aan de arboarts, ook wel bedrijfsarts genoemd, die hij redelijkerwijs nodig heeft.

Naast de plicht tot informatievoorziening moet de werknemer zich ook houden aan andere voorschriften. Zo kan van de werknemer worden verlangd dat de werknemer thuisblijft of doorgeeft dat hij/zij verblijft op een afwijkend adres.

Het verloop van een re-integratietraject

Een re-integratietraject (bij langdurig ziekteverzuim) kent de volgende stappen:

  • De werknemer wordt ziek: de werknemer moet zich ziek melden bij de werkgever, waarvan de arbodienst direct op de hoogte wordt gesteld;
  • Beoordeling of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim: binnen zes weken beoordeelt de arbodienst of er sprake is van (mogelijk) langdurig ziekteverzuim. Daarvoor beoordeelt de arbodienst de gegevens die de werkgever en werknemer beschikbaar gesteld hebben;
  • Binnen zes weken geeft de arbodienst een probleemanalyse; met deze analyse verstrekt de arbodienst informatie over het verzuim, de omstandigheden die daarbij van belang zijn en de mogelijkheden tot re-integratie. Dit vormt de basis voor de afspraken die de werkgever en werknemer gaan maken over re-integratie;
  • Binnen acht weken, komt de werkgever met de werknemer een plan van aanpak overeen;
  • Aan de hand van de probleemanalyse van de arbodienst, gaat de werkgever met de werknemer afspraken maken over de re-integratie van de medewerker. Deze afspraken worden overeengekomen en maken onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, wat zowel de medewerker als de werkgever daardoor kunnen afdwingen;
  • Evaluatie van het plan van aanpak; eventueel aanpassing;
  • Na ongeveer 8 maanden, stelt de werkgever het re-integratieverslag op; het verloop van het re-integratietraject wordt vastgelegd in het re-integratieverslag. Dit is een soort samenvatting uit het re-integratiedossier, dat door de werkgever wordt bijgehouden;
  • De verplichting voor de werkgever om het loon door te betalen eindigt in beginsel na twee ziektejaren (104 weken).

Gedurende het re-integratietraject dient de werknemer mee te werken aan het vaststellen en uitvoeren van het plan van aanpak. De werknemer is daarnaast verplicht om een aanbod om passende arbeid te verrichten te accepteren. Tot slot dient de werknemer ook mee te werken aan redelijke maatregelen die zien op de re-integratie. De werkgever dient daartegen er zorg voor te dragen dat hij er alles, wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht, aan doet om de werknemer zo spoedig mogelijk weer te re-integreren.

Wat als een van de partijen zich niet aan de voorschriften houdt?

Zowel de werknemer als de werkgever hebben belang bij herstel en re-integratie van de werknemer. Tijdens de ziekteperiode dienen beide partijen dan ook te werken aan herstel en re-integratie van de werknemer. Wanneer hier door een van de partijen geen gehoor aan wordt gegeven kan dit grote consequenties hebben.

Als de werknemer zich niet houdt aan de voorschriften hoeft de werkgever in beginsel geen loon door te betalen voor de periode dat de werknemer de voorschriften niet naleeft. Ook kan de werkgever maatregelen treffen wanneer de werknemer zich bijvoorbeeld meerdere keren niet ziek meldt of achteraf in het geheel niet ziek blijkt te zijn geweest.

Heeft een van de partijen zich onvoldoende ingespannen om re-integratie mogelijk te maken, dan kan dat er toe leiden dat de werkgever het loon langer moet doorbetalen of het loon van de werknemer wordt geschortst voor de periode dat hij zijn verplichtingen niet nakomt. Ook voor de werkgever bestaat er aanzienlijk risico. Het UWV kan namelijk besluiten dat je ook na twee jaar nog loon moet doorbetalen, omdat je niet voldoende aan re-integratie heeft gedaan.

Meer weten?

Vragen over de rechten en verplichtingen bij ziekte van uw personeel en re-integratie? Wij voorzien je graag van advies.

Actio Advocaten is de juridische partner voor het MKB. Wij zijn gevestigd in Assen en Hoogeveen. Neem contact op via het onderstaande formulier.

 

Contactformulier

Gerelateerde vragen