Velden zijn niet correct ingevuld

Beslaglegging: wat kan ik er tegen doen?

In Nederland is het mogelijk om conservatoir beslag te leggen, bijvoorbeeld als een factuur niet betaald wordt, of iets teruggegeven moet worden. Beslaglegging is heel ingrijpend, het is ingewikkeld en het is niet zonder risico. Wat kun je doen tegen beslaglegging? In deze blog nemen we het een en ander met je door. 

Snel naar:


Beslag leggen: preventieve maatregelen

Wanneer je vreest dat er beslag bij je gelegd kan gaan worden, zijn er preventieve maatregelen mogelijk. Welke maatregelen dat zijn, hangt van het type beslag af.

Preventie bij bankbeslag

Bij beslag op een bankrekening is het verstandig om de stand van de bankrekening zo laag mogelijk te houden. Het afromen van een rekening naar een spaarrekening bij dezelfde bank, heeft niet veel zin, omdat het beslag onder een bank zich uitstrekt tot alle rekeningen. Het kan dus verstandig zijn om te bankieren bij verschillende banken. Denk daarbij dan ook aan de minder gangbare banken, zoals bijvoorbeeld Triodos, of aan buitenlandse banken. Beslag op bankrekeningen in de EU (met uitzondering van Denemarken en het VK) is echter wel mogelijk, maar de praktijk is niet eenvoudig.

Preventie bij beslag op roerende zaken

Ook tegen beslag op roerende zaken (inventaris, voorraad, machines, auto’s) zijn beschermingsmaatregelen mogelijk. Als je onderneemt in een BV of NV, is een mogelijkheid om de goederen in een aparte BV onder te brengen. Die aparte BV doet niets anders dan eigenaar zijn van de roerende zaken. De activiteiten van het bedrijf (en het financieel risico) worden ondernomen in een andere BV waardoor er een juridische scheiding zit tussen eigendom en risico. Deze constructie wordt ook veel toegepast bij onroerend goed.

Een andere beschermingsmaatregel kan zijn dat er op roerende zaken zekerheidsrechten worden gevestigd. Bijvoorbeeld een pandrecht ten behoeve van een financier. Als de ondernemer zelf het bedrijf financiert vanuit een holding of privé, kan het verstandig zijn om voor die financiering pandrechten te bedingen. Voorraad wordt vaak geleverd onder eigendomsvoorbehoud, zodat beslag daarop ook beperkt kan worden.

Pas op met goederen op naam van een ander zetten

Er wordt ons geregeld gevraagd of beslag ook te voorkomen is door goederen ‘op naam’ van een ander te zetten. Het lijkt een hele gemakkelijke manier om goederen op papier van eigenaar te doen veranderen. Daar zitten echter grote risico’s aan vast. Schuldeisers kunnen zich beroepen op benadeling van hun positie (de ‘actio pauliana’) en ze kunnen daarin aanleiding vinden om ondernemers in privé aansprakelijk te stellen (bestuurdersaansprakelijkheid). Dergelijke constructies adviseren wij dan ook niet. Activa transacties om beslag te voorkomen, moeten zeer zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en jurisprudentie worden uitgevoerd.

Achteraf: opheffing beslag in kort geding

Ook na de beslaglegging is het mogelijk om daartegen in het geweer te komen. Als bijvoorbeeld blijkt dat er beslag is gelegd op goederen die eigendom zijn van iemand anders, dan kan de schuldenaar of die derde de beslaglegger dagvaarden in een kort geding waarin de rechter gevraagd wordt het beslag op te heffen.

Het opheffen van een beslag in kort geding is niet eenvoudig. De kortgedingrechter toetst het opheffingsverzoek slechts marginaal. Dit houdt in dat hij zich zo min mogelijk bemoeit met de inhoud van de zaak. Het beslag kan worden opgeheven in de volgende situaties:

  • Er blijkt summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering (de beslaglegger heeft overduidelijk geen vordering omdat deze verjaard of betaald is);
  • Het beslag is onnodig (er is toegezegd te betalen, de aansprakelijkheid is door een verzekering gedekt);
  • Er wordt vervangende zekerheid aangeboden.

De laatste categorie komt vaak voor. De schuldenaar kan vervangende zekerheid aanbieden, zodat de beslaglegger wel zekerheid heeft, en het beslag toch kan worden opgeheven. Vaak wordt die zekerheid gesteld in de vorm van een bankgarantie. Daarin verklaart de bank zich garant tot betaling van de vordering die de schuldenaar moet betalen. Na de rechtszaak zal blijken hoe hoog die vordering dan is. Ook zekerheid in de vorm van een gelddepot bij een notaris of advocaat gebeurt geregeld, met name als er beslag op onroerende zaken is gelegd.

Goed advies over beslag is belangrijk

Aan het leggen van beslag zijn behoorlijke risico’s verbonden. Als je beslag wilt voorkomen, of de impact van beslag zoveel mogelijk wilt beperken, is goed juridisch advies daarover erg belangrijk.

Wilt u meer weten over beslag, over preventie en wat u tegen beslag kunt doen? Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen), of vul ons formulier in.

Contactformulier

 

Ook interessant:Naar blogverzicht