Velden zijn niet correct ingevuld

Mijn debiteur blijkt niet meer te bestaan: wat zijn de opties?

U heeft zaken gedaan met een b.v. en wilt uw openstaande vordering incasseren. Bij het incassotraject blijkt de debiteur echter niet meer te bestaan. De b.v. is ontbonden en uitgeschreven uit het handelsregister van de KvK. Als schuldeiser heeft u in deze situatie in de regel drie opties.

Afhankelijk van de situatie zal de juiste optie gekozen moeten worden. Deze opties gelden alleen voor een b.v. Als een eenmanszaak of VOF is opgehouden te bestaan kunnen de eigenaar of vennoten in privé rechtstreeks tot betaling worden aangesproken.

Optie 1: verzoek indienen tot heropening van de vereffening

Als een vennootschap niet meer blijkt te bestaan kan op verzoek van de schuldeiser de vereffening worden heropend. Van ‘heropenen’ kan ook sprake zijn als er nog niet eerder is vereffend. De heropening is dus ook mogelijk na een turboliquidatie of opheffing van het faillissement wegens gebrek aan baten.

De heropening kan plaatsvinden in twee gevallen, namelijk

  1. als bij de vereffening sprake was van een positief saldo en de schuldeiser onterecht geen uitkering heeft ontvangen;
  2. als er een (potentiële) bate blijkt te zijn. Een bate kan bestaan uit een belastingteruggave of een debiteurenpost. Een schuldeiser beschikt meestal niet over de administratie van de debiteur, waardoor het doorgaans lastig is om te achterhalen of sprake is van een bate.

Een potentiële vordering van de vennootschap op de bestuurders is ook een reden voor heropening, denk aan een rekening-courantverhouding of een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid (bijvoorbeeld voortvloeiende uit een te late deponering van jaarrekening). Dit kan eenvoudig worden achterhaald op basis van de gepubliceerde jaarrekening.

Oordeelt de rechter dat de vennootschap een mogelijke vordering heeft op de bestuurders, dan herleeft de rechtspersoon voor het afwikkelen van de vereffening en wordt er een vereffenaar benoemd. De rechtspersoon blijft echter ontbonden. Afhankelijk van de aanwezige baten en omvang van de schulden kan een schuldeiser een uitkering tegemoet zien.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Optie 2: het faillissement aanvragen

Een tweede optie is het aanvragen van het faillissement van de ontbonden vennootschap. Uiteraard moet er wel worden voldaan aan de voorwaarden voor het aanvragen van een faillissement.

Bovendien moet er sprake zijn van een potentiële bate, zodat de faillissementsaanvraag geen misbruik van recht oplevert. Nadeel van het faillissement van de debiteur is dat u als schuldeiser meestal geen uitkering tegemoet zal zien.

Optie 3: bestuurder(s) aansprakelijk stellen

Tot slot kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld op grond van onrechtmatige daad, waardoor de geleden schade op de bestuurder van de b.v. kan worden verhaald. De bestuurder moet persoonlijk een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. De schuldeiser moet aantonen dat zij schade heeft geleden doordat de bestuurder ten onrechte het vermogen niet heeft vereffend. In sommige situaties heeft een vordering kans van slagen.

Succesvolle vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid

Een schuldeiser die een bestuurder op grond van onrechtmatige daad aansprak wegens selectieve betaling had succes. De bestuurder had activa verkocht en zichzelf en een aantal schuldeisers betaald. Eén schuldeiser betaalde hij niet. Vervolgens werd de onderneming opgeheven door middel van turboliquidatie. De onbetaalde schuldeiser liet het er niet bij zitten en stelde de bestuurder aansprakelijk. De bestuurder werd door de rechter veroordeeld om de vordering uit eigen zak te betalen.

Uw zaak bespreken?

Blijkt uw debiteur niet meer te bestaan, onderneem dan actie. U heeft een aantal opties tot uw beschikking waardoor mogelijk alsnog uw openstaande facturen worden betaald. Wij voorzien u daarbij graag van advies. Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (Assen) of 0528-820030 (Hoogeveen), of vul ons formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug!

 


Naar blogverzicht