Velden zijn niet correct ingevuld

Mijn debiteur is failliet. Wat kan ik doen?

Als iemand - een ondernemer met een eenmanszaak, een natuurlijk persoon of naamloze vennootschap met duizenden aandeelhouders - in de vervelende toestand is beland dat zij heeft opgehouden te betalen, oftewel failliet is, dan blijven schuldeisers zelfs na afloop van de hele afwikkelingstoestand met curatoren en executieverkoop vaak met de gebakken peren zitten.

Of beter gezegd, gebakken lucht, want meestal blijft er voor de gewone huis- tuin- en keukenschuldeiser maar bar weinig boedel over. We kunnen immers niet allemaal de bank, de fiscus of het UWV zijn en dienen aan te sluiten in de rij schuldeisers. Is er na afwikkeling van een faillissement een mogelijkheid om alsnog aan uw geld te komen? Hoe loopt een faillissement eigenlijk af?

Hoe loopt het faillissement voor uw debiteur af?

Een faillissement kan op meerdere manieren eindigen. Ten eerste is er de opheffing bij gebrek aan baten. De boedel heeft dan zo weinig body dat het salaris van de curator en de belastingschuld, prioriteiten bij de boedelverdeling, al nauwelijks betaald kunnen worden; een hopeloos geval. Het faillissement wordt opgeheven, maar de verzameling restafval van onbetaalde schulden blijft liggen.

Ten tweede kan het zijn dat alle schuldeisers uit de opbrengst van de boedel volledig kunnen worden voldaan; in dat rooskleurige geval is er daarna natuurlijk geen sprake meer van een faillissement. Helaas leven we tegenwoordig in een verre van ideale wereld en komt deze eenvoudigere afwikkeling dus weinig voor.

In de derde plaats kan het tot een akkoord tussen debiteur en crediteuren komen, waarbij wordt afgesproken om alle schuldeisers een bepaald percentage van hun schuld te voldoen. Meestal wordt er gestemd en stemt het merendeel van de schuldeisers vóór, dan is het akkoord ook voor de tegenstemmers bindend. De rest van de schulden worden kwijtgescholden.

Einde faillissement bij schuldsanering

Ook kan een natuurlijk persoon na zijn faillietverklaring in de schuldsanering belanden. Dit betekent eveneens einde faillissement. Meestal wandelt een gefailleerde rechts- of natuurlijk persoon dus allerminst schuldvrij zijn faillissement uit. Dit is alleen zo als een eventueel akkoord wordt goedgekeurd door de rechtbank; dan strooit men zand over het deel van de schulden dat buiten het akkoord valt.

Wat zijn de mogelijkheden voor u als schuldeiser

Wat kunt u als schuldeiser met deze informatie? Als uw debiteur een rechtspersoon is, dus een NV, BV, stichting of andere in 'Boek 2' van het Burgerlijk Wetboek genoemde entiteit, dan is het antwoord simpel doch teleurstellend: niets. Al zit u nog zo te springen om uw geld, een rechtspersoon wordt na het einde van het faillissement geliquideerd (ontbonden) en is niet meer. Is uw debiteur een natuurlijk persoon, dan blijft de schuld en dus uw vorderingsrecht bestaan en kunt u (het resterende deel van) uw vordering dus alsnog proberen te innen, ook na opheffing van het faillissement. Proberen, want vooral bij een opheffing wegens gebrek aan baten zal er weinig toekomst in zitten. Belandt een failliet in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), dan wordt er volgens die wet een regeling getroffen en is de schuldenaar ook buiten bereik van zijn schuldeisers.

Vraagstukken die betrekking hebben op uw debiteuren?

Wilt u meer weten wat Actio kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op faillissementen? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht