Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is finale kwijting?

In een beëindigingsovereenkomst of in een vaststellingsovereenkomst kunnen partijen contractueel bepalen dat zij over en weer finale kwijting verlenen. Een veel voorkomende manier waarop dat wordt vastgelegd is:

“Partijen verlenen finale kwijting jegens elkaar en verklaren na ondertekening van deze overeenkomst of na nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, over en weer niets meer van elkaar te vorderen te hebben.” 

Maar wat betekent het precies als twee (rechts)personen dat afspreken, en wat behelst het? Kan je er later ook op terugkomen als je dat zou willen? In deze blog alle antwoorden op deze vragen.  

Snel naar:

 


Wat betekent finale kwijting?

Als tussen partijen wordt afgesproken dat zij over en weer finale kwijting verlenen, dan betekent dit dat ze beiden niets meer van elkaar tegoed hebben. Ze kunnen daar op een later moment niet op terugkomen, mits de overeenkomst onder de juiste voorwaarden tot stand is gekomen. Er is geen wetsbepaling die de kaders van finale kwijting bepaalt. 

Wat is het doel van finale kwijting?

De reden dat mensen over en weer finale kwijting afspreken is vaak om duidelijkheid te scheppen. Het kan zijn dat er een geschil tussen partijen bestaat of dat er een einde komt aan een langdurige samenwerking, bijvoorbeeld een arbeidsrelatie. Met het overeenkomen van finale kwijting, een finaal kwijtingsbeding, wordt onzekerheid in de toekomst weggenomen. Dit dient zogenaamd voor de rechtszekerheid. Het schept duidelijkheid en rust als eenmaal is vastgelegd dat die ander nu en ook in de toekomst niets meer van je kan eisen. Je kan erop vertrouwen dat die afspraak tussen jullie allesomvattend is.

Wat houdt finale kwijting in?

Als het beding goed geformuleerd is, zal daaruit duidelijk blijken wat het beding behelst. In principe geldt de kwijting voor de kwesties waarover partijen afspraken hebben gemaakt en waarvoor zij een overeenkomst hebben gesloten. Het kan ook worden overgekomen als einde van een bepaald geschil, bijvoorbeeld na onderhandeling of zelfs bij een getroffen schikking tijdens een procedure bij de rechtbank. Dan ziet de kwijting op het onderwerp van het geschil. 

Praktijkvoorbeeld

Het is dus goed om specifiek te benoemen waarop de kwijting ziet. In een arrest van februari 2020 boog de Hoge Raad zich over een kwijting tussen huurder en verhuurder waarin zij afspraken:

“Met de ondertekening van deze overeenkomst tot indeplaatsstelling zal Verhuurder ([verweerder]) jegens Huurder uit al zijn verplichtingen ingevolge het Huurcontract zijn ontslagen en ter zake jegens Huurder volledig zijn gekweten.”

Daaruit blijkt dus dat de kwijting ziet op aanspraken op grond van de huurovereenkomst.

Op enig moment bedenkt de huurder dat hij ten tijde van de huurovereenkomst jarenlang heeft afgelost op een afgeloste lening. Het bedrag van de lening betaalde hij in één bedrag met de huur, onder vermelding van ‘maandhuur’. Omdat die lening al lang was afgelost betaalde huurder dus jarenlang zonder reden extra aan de verhuurder. Op grond van onverschuldigde betaling vorderde de huurder het ten onrechte betaalde bedrag, totaal opgelopen tot €273.373,96. De verhuurder gaf niet thuis en verwees daarvoor naar de kwijting. De Hoge Raad volgde dat verweer van de verhuurder niet en oordeelde dat de vordering van huurder niet ziet op een aanspraak uit de huurovereenkomst, maar een op de wet gegronde vordering uit onverschuldigde betaling. 

Actio Advocaten

Kun je op finale kwijting terugkomen? 

De keerzijde van de eerder genoemde rechtszekerheid is dat je in principe niet kan terugkomen op de finale kwijting. Ook niet als je naderhand iets over het hoofd hebt gezien.

Stel dat een langdurige zakelijke overeenkomst wordt beëindigd en partijen daarbij een finaal kwijtingsbeding overeenkomen. Als één van beide partijen dan een al bestaande vordering vergeet mee te nemen op het moment van de onderhandelingen en het overeenkomen van de finale kwijting, dan kan hij daar later niet meer op terugkomen. 

Wilsgebreken als uitzondering

Uitzondering op de regel is als het beding of de overeenkomst tot stand is gekomen terwijl één van beide partijen dat niet daadwerkelijk wilde. Het kan zo zijn dat de overeenkomst desalniettemin is gesloten omdat één van beiden werd bedreigd, bedrogen of dat de ander onrechtmatig misbruik heeft gemaakt van omstandigheden. Het kan ook zo zijn dat het beding of de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van dwaling omdat één van beiden van de onjuiste veronderstelling uitging, bijvoorbeeld op grond van bewust gedeelde onjuiste of onvolledige informatie. In zo'n geval kun je wel terugkomen op de finale kwijting. 

Vernietiging van de finale kwijting

Als er sprake is van een wilsgebrek, kan de finale kwijting worden vernietigd. De partij die daar een beroep op wilt doen, kan dat zelf schriftelijk inroepen of hij kan de rechter vragen het finale kwijtingsbeding te vernietigen. Als de finale kwijting vernietigd is, zelf of door de rechter, geldt de finale kwijting niet meer. Omdat vernietiging terugwerkende kracht heeft, werkt het terug tot het moment waarop de finale kwijting is overeengekomen. Dat betekent dat uitgevoerde handelingen teruggedraaid moeten worden. 

Advies

Samengevat: het is erg belangrijk dat het kwijtingsbeding goed wordt geformuleerd, zodat voor beide partijen duidelijk is waarvoor zij kwijting verlenen en dit ook later geen discussie oplevert. Daarnaast, of juist vooraf, is het heel belangrijk om goed de hele verhouding voor ogen te hebben, zodat je zeker weet dat je niet per ongeluk afstand doet van geld of andere rechten die je op het moment van de kwijting even zijn ontschoten. 

Wilt je advies over dit onderwerp of over het opstellen van contracten in het algemeen? Dan kun je vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten voor ondernemers, gevestigd in Assen en Hoogeveen. 

ContactformulierNaar blogverzicht