Velden zijn niet correct ingevuld

Bestuurdersaansprakelijkheid: wanneer is de bestuurder aansprakelijk?

Een bestuurder heeft de vrijheid besluiten te nemen mits die de onderneming ten goede komen. Besluiten van de bestuurder binden de onderneming. Nadelige besluiten hoeven echter niet direct voor rekening van de bestuurder te komen.

Er zijn wel grenzen aan de vrijheid van de besluiten van de bestuurder. Wanneer een bestuur over de schreef gaat kan dit resulteren in persoonlijke aansprakelijkheid. In geval een onderneming meerdere bestuurders heeft, kan eenieder van hen  persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor hun bestuurshandelingen.

De bestuurdersaansprakelijkheid geldt voor bestuurders van ondernemingen die: commerciële activiteiten ontplooien, een rechtspersoon zijn, volledig rechtsbevoegd zijn en onder de vennootschapsbelasting vallen. Het gaat in de praktijk veelal om bestuurders van een NV en BV, alhoewel de bestuurdersaansprakelijkheid in sommige gevallen ook voor verenigingen en stichtingen geldt.

Onbehoorlijk bestuur

In de statuten van een onderneming staat wie er belast is (of zijn belast) met de bestuurstaak. De wet zegt dat elke bestuurder tegenover de rechtspersoon is gehouden tot een behoorlijke vervulling van de aan hem opgedragen taak. De rechtspraak heeft nader bepaald dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur indien de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Enkele voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

  • het vermengen van privézaken met de belangen van de onderneming;
  • handelen in strijd met de statutaire bepalingen van de onderneming;
  • het nemen van onnodig grote financiële risico's;
  • het onttrekken van gelden van de onderneming voor persoonlijke doeleinden;
  • het plegen van frauduleuze handelingen;
  • het plegen van strafbare feiten;
  • het niet afsluiten van voor de bedrijfsvoering noodzakelijke verzekeringen;
  • het niet tijdig melden van het feit dat de vennootschap haar belastingschulden niet zal kunnen betalen.

Alleen de rechtspersoon kan de bestuurder aansprakelijk stellen wegens onbehoorlijk bestuur, een derde, bijvoorbeeld een crediteur, kan dat niet. De crediteur kan wel een aparte procedure starten bij de rechter, een zogenaamde 'actie uit onrechtmatige daad'. Dit kan bijvoorbeeld in het geval wanneer de bestuurder een betalingstoezegging doet aan de derde en deze toezegging niet nakomt. De bestuurder heeft dan de schijn van kredietwaardigheid opgewekt.

Bestuurdersaansprakelijkheid in het geval van een faillissement

Na faillissement biedt de wet de curator een exclusieve mogelijkheid de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen voor hun besluiten. Bestuurdersaansprakelijkheid is in de wet geregeld en daarnaast verder uitgewerkt in de rechtspraak. Een bestuurder is echter niet zomaar persoonlijk aansprakelijk, hij moet immers speelruimte krijgen om zijn bestuurstaken naar behoren in te vullen. Ondernemen betekent immers risico’s nemen.

Wilt u meer weten wat Actio kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op ondernemingsrecht of faillissementsrecht? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht