Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is het verschil tussen een klacht en een ingebrekestelling?

We hebben een blog over klachtplicht en over ingebrekestelling. Dit hangt wel met elkaar samen, maar er zit toch een verschil tussen dat misschien niet voor iedereen even duidelijk is.

 

De klachtplicht houdt in dat iemand die iets geleverd heeft gekregen direct onderzoekt of het geleverde voldoet aan wat er is overeengekomen. Klaagt diegene niet, dan verliest hij zijn rechten om het gebrek te laten herstellen of om een schadevergoeding te vorderen.

 

Als het erom gaat dat degene die iets moet leveren zijn verplichting uit de overeenkomst niet nakomt (tekortschiet) dan moet daarover niet alleen tijdig worden geklaagd, maar moet diegene ook in gebreke worden gesteld. Daarmee wordt degene die tekortgeschoten is nog een bepaalde termijn gegeven om de verplichting uit de overeenkomst alsnog na te komen. In gebreke stellen is dus iets anders dan klagen.