Velden zijn niet correct ingevuld

Niet vergeten: de ingebrekestelling

In onze eerdere weblog informeerden we u al over het belang van de klachtplicht. U heeft misschien ook wel eens gehoord van het versturen van een ingebrekestelling. Maar wat is een ingebrekestelling? En wanneer verstuurt u deze?

Wat is een ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is een schriftelijke mededeling van de schuldeiser richting de schuldenaar. Hierin wordt opgenomen dat de schuldenaar aansprakelijk wordt gesteld wanneer hij de overeengekomen prestatie niet binnen een redelijke termijn verricht. Als de schuldenaar binnen de termijn niet presteert is hij in verzuim. Voor de wet is het noodzakelijk om verzuim vast te stellen om bepaalde juridische acties mogelijk te maken. Zo is er bij het ontbinden van een overeenkomst of het vorderen van een schadevergoeding van belang dat er sprake is van verzuim.

De wet geeft geen definitie van de ‘redelijke termijn’. Dit wordt per situatie bekeken. Van een aannemer verlangen dat binnen een week een huis gebouwd wordt, is niet redelijk. Maar van iemand verlangen dat binnen een week een doosje pennen wordt geleverd, kan wel redelijk worden gevonden.

Wanneer gebruikt men een ingebrekestelling?

Op het moment dat uw wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, stuurt u een ingebrekestelling. U geeft de schuldenaar hiermee de gelegenheid om alsnog de overeengekomen prestatie te leveren. In sommige gevallen is het niet noodzakelijk om een ingebrekestelling te versturen. Er wordt eerst gekeken of uw wederpartij zijn verplichtingen überhaupt nog na kan komen.  

Wel een ingebrekestelling sturen:

  • De wederpartij kan zijn verplichtingen direct nog na kan komen.
  • De wederpartij kan tijdelijk zijn verplichtingen niet na komen. Ook al is er sprake van een tijdelijke veranderde situatie, er kan zomaar een situatie ontstaan waarin de ingebrekestelling noodzakelijk is om verzuim aan te tonen.

Geen ingebrekestelling versturen:

  • Uw wederpartij kan zijn verplichtingen nooit meer nakomen. Uw wederpartij is direct in verzuim. Bijvoorbeeld wanneer een bepaald product niet meer geleverd worden.
  • Er is een fatale termijn (deadline) tussen partijen overeengekomen en die fatale termijn is verstreken.
  • Uw wederpartij laat onmiskenbaar blijken dat hij zijn prestatie niet zal nakomen.

Ik ben vergeten een ingebrekestelling te sturen, wat nu?

Per situatie kan er onduidelijkheid ontstaan. Is het  bijvoorbeeld helder dat er sprake is van een fatale termijn? Moeten de uitlatingen van uw wederpartij wel zo worden opgevat? Stel dat u een ingebrekestelling had moeten verzenden om verzuim vast te stellen, maar u heeft dat niet of niet op de juiste wijze gedaan, dan kunnen de juridische consequenties groot zijn. Zo kan zonder dat er verzuim wordt geconstateerd in een ingebrekestelling geen ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden. Er kan ook geen schadevergoeding worden gevorderd. Een rechter kan uw volledige vordering zelfs afwijzen, simpelweg omdat er geen verzuim van uw schuldenaar is.

Meer weten over ingebrekestelling?

Actio Advocaten adviseert om bij twijfel voor zover vereist een ingebrekestelling te verzenden aan uw wederpartij om in ieder geval uw rechten veilig te stellen. Strategisch gezien zijn er gevallen denkbaar waarin het beter is geen ingebrekestelling te versturen. Laat u dan ook altijd informeren en adviseren op het moment dat u een ingebrekestelling nodig acht. Neem contact op met onze vestiging in Assen of in Hoogeveen voor vragen of om een afspraak te maken.Naar blogverzicht