Velden zijn niet correct ingevuld

Verplicht geld voor onderhoud reserveren en verhuren via Airbnb niet langer toegestaan

Op 19 december 2017 is het ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017’ (hierna: “Modelreglement 2017”) vastgesteld. Het Modelreglement 2017 vervangt het verouderde modelreglement uit 2006 en geeft onder andere regels over het gebruik en onderhoud van privé en gemeenschappelijke ruimtes.

Het reglement sluit aan op de Wet Verbetering VvE’s, die op 1 januari in werking is getreden. Zie voor de belangrijkste wijzigingen van deze wet ons artikel. Het reglement kan van toepassing worden verklaard op nieuwe splitsingen. Het reglement brengt niet automatisch wijzigingen aan in bestaande aktes; elke bestaande VvE houdt dus zijn eigen modelreglement. Het kan raadzaam zijn om uw bestaande reglement aan te passen, zodat u voldoet aan de nieuwe wetgeving. In dit artikel bespreek ik de drie belangrijkste wijzigingen van het reglement.

1. Verplicht bedrag reserveren voor onderhoud (artikel 14)

Elke VvE is verplicht om een reservefonds te hebben. Deze regel bestond al. VvE’s waren echter niet verplicht een bepaald bedrag te reserveren, waardoor een VvE voldeed aan de regelgeving als het fonds welgeteld € 0,00 in kas had. Om die reden is in het Modelreglement 2017 opgenomen dat VvE’s verplicht zijn om 0,5% van de herbouwwaarde per jaar of op basis van een meerjarenonderhoudsplan te reserveren. Het meerjarenonderhoudsplan moet een concrete kostenberekening bevatten, ten minste tien jaar omvatten en niet ouder zijn dan vijf jaar. Met deze regel sluit het Modelreglement 2017 aan op de Wet Verbetering VvE’s. Aanleiding voor deze wijziging is het tegengaan van verval van onroerend goed. Nederland kent 121.000 VvE’s. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 40% van de VvE’s niet of te weinig geld reserveren voor onderhoud en vernieuwingen. Veel VvE’s zijn inactief, waardoor noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd. Aangenomen wordt dat de verplichte reservering een positieve invloed heeft op het woongenot en de waarde van het pand.

2. Verhuren (Airbnb) is niet toegestaan, tenzij… (artikel 27)

In het Modelreglement 2017 is bepaald dat het niet is toegestaan om in het privé-gedeelte activiteiten op het gebied van horeca en/of het pensionbedrijf uit te oefenen. Meer specifiek is bepaald dat het niet is toegestaan om gedurende één of meer nachten het privé-gedeelte ter beschikking te stellen tegen betaling, ongeacht of al dan niet ontbijt wordt geserveerd. Oftewel, het verhuren van een appartement via Airbnb is niet langer toegestaan. De vergadering kan echter toestemming verlenen voor de verhuur van privé-gedeelten. Deze toestemming moet wel aan bepaalde vereisten voldoen; er moet ten minste 2/3 van het aantal stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit kan slechts worden genomen met 2/3 meerderheid.

3. Lijst van schulden en kosten voor individuele eigenaren (artikel 12)

In het Modelreglement 2017 is een lijst opgenomen van de schulden en kosten die voor rekening zijn van de individuele eigenaren en dus niet voor rekening van de gezamenlijke eigenaren zijn. In de praktijk bestond behoefte aan een dergelijke lijst. In het Modelreglement 2006 was enkel opgesomd welke schulden en kosten voor rekening van alle eigenaren kwamen.

Overige wijzigingen

In dit artikel is geen uitputtende lijst gegeven van alle wijzigingen. Het Modelreglement 2017 bevat meer wijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de uitleg van het reglement, het plaatsen van een scootmobiel/wmo-voorzieningen in een gemeenschappelijke ruimte, het aanbrengen van oplaadpunten voor elektrische auto’s, de mogelijkheid van een VvE voor het sluiten van een geldleningsovereenkomst, het exclusief gebruik van gemeenschappelijke gedeelten, et cetera.

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Actio Advocaten.

actio-juridisch-servicecontract-bannerNaar blogverzicht