Velden zijn niet correct ingevuld

Verspeel geen rechten, voorkom verjaring

Heb je een vordering op iemand, dan is het niet mogelijk om oneindig te wachten met het instellen van de vordering. Wordt er langer gewacht dan de wet in het specifieke geval voorschrijft, dan ben je helaas de pineut. De vordering is dan verjaard en nakoming kan nooit meer afgedwongen worden. De vordering wordt omgezet in een natuurlijke, niet afdwingbare verbintenis. 

Het is daarom niet wenselijk om de verjaringstermijn van de vordering in zicht te laten komen. Het voorkomen van de verjaring van de vordering kan op twee manieren: 

  1. vordering instellen binnen de gestelde verjaringstermijn; 
  2. de verjaring stuiten. 

Alles over verjaring


Vordering instellen binnen de gestelde verjaringstermijn

Een verjaringstermijn is niet voor elke vordering hetzelfde. Er gelden verschillende verjaringstermijnen, variërend van een half jaar tot 20 jaar en alles daartussen. Het basisartikel in de wet is artikel 3:306 BW:    

“Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren.”

De genoemde verjaringstermijn in het basisartikel geldt lang niet voor alle vorderingen. De wet bepaalt vaak een andere verjaringstermijn. Zo verjaart de vordering tot uitbetaling van vakantiegeld na twee jaar, net als een vordering op grond van een consumentenkoop. Een periodieke vordering zoals huur verjaart na vijf jaar en het tenuitvoerleggen van een vonnis verjaart na twintig jaar. In het arbeidsrecht gelden meestal kortere verjaringstermijnen van zes maanden. Het is daarom belangrijk om helder te hebben welke verjaringstermijn geldt voor de vordering die is ingesteld. 

Is verjaring te voorkomen?

Om te voorkomen dat de vordering verjaart, is het mogelijk om de verjaringstermijn te verlengen. De juridische term hiervoor is de verjaring stuiten. Door een vordering te stuiten, stel je een actie in met de strekking dat je je aanspraak op de vordering behoudt zodat de verjaringstermijn verlengd wordt. Als de verjaring correct is gestuit, begint dezelfde verjaringstermijn opnieuw te lopen. Gold er een termijn van twee jaar? Dan wordt de verjaringstermijn met twee jaar verlengd.

Verjaring stuiten

De verjaring van een vordering kan op de volgende manieren gestuit worden:

  • een ‘daad van rechtsvervolging’, zoals het uitbrengen van een dagvaarding;
  • een schriftelijke aanmaning of schriftelijke mededeling;
  • erkenning van de schuldenaar.

Het is belangrijk dat een verjaring goed wordt gestuit. Gebeurt dit niet zoals het hoort, dan bestaat het risico dat de vordering ondertussen verjaard is. 

Met name bij een schriftelijke mededeling kan er discussie ontstaan over de vraag of de stuiting van de verjaring duidelijk is overgekomen. Daarom gaan we daar dieper op in. 

  • Vereisten aan de schriftelijke mededeling

Op grond van de wet moet uit de schriftelijke mededeling duidelijk blijken dat de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt. Hieruit blijken twee vereisten: de mededeling moet schriftelijk zijn en de boodschap moet ondubbelzinnig zijn.

  • Duidelijke waarschuwing

Op grond van jurisprudentie zijn algemene regels gegevens wanneer de stuiting aan de gestelde vereisten voldoet. Onlangs is herhaald dat de schriftelijke mededeling een voldoende duidelijke waarschuwing moet inhouden, dat de schuldeiser ook na het verstrijken van de (aanvankelijke) verjaringstermijn zijn vorderingsrecht behoudt.

Ook de schuldenaar heeft belang bij een duidelijke, ondubbelzinnige waarschuwing. De schuldenaar kan er dan immers rekening mee houden om gegevens en bewijsmateriaal te bewaren, om zo nodig verweer te voeren tegen de nog in te stellen vordering.

  • Formulering, context en overige omstandigheden

Of de mededeling aan de wettelijke eisen van stuiting voldoet, is niet alleen afhankelijk van de letterlijke formulering. De Hoge Raad heeft in oktober 2019 bepaald dat ook de context waarin de mededeling is gedaan van belang is. Daarnaast spelen de overige omstandigheden van het geval een rol bij de beoordeling, zoals mail- of briefwisselingen tussen de partijen. 

Uit de samenhang van omstandigheden kan dus een mededeling als rechtsgeldige stuiting gelden, terwijl de mededeling op zichzelf niet per se ondubbelzinnig is geweest. Er wordt dan vanuit gegaan dat de betreffende mededeling niet anders kan worden begrepen, dan een mededeling dat de schuldeiser zijn vordering handhaaft.

Actio Advocaten

Ons advies bij verjaring

Twee dingen zijn belangrijk als het om verjaring gaat: 

  1. agendeer de verschillende verjaringstermijnen die binnen je onderneming gelden, en
  2. als je vóór het verstrijken van de termijn nog geen actie hebt ingesteld, dan moet je de verjaring stuiten.

Uit het genoemde arrest van oktober 2019 blijkt dat een mededeling óók in samenhang met andere correspondentie kan worden beschouwd als een rechtsgeldige stuiting, maar daar kan je niet te lichtvaardig mee omgaan. Het is erg belangrijk dat je er zeker van bent dat de verjaring op de juiste manier gestuit is. De kans bestaat immers dat je nakoming nooit meer kan afdwingen als onverhoopt niet op de juiste manier is gestuit.

Heb je vragen over het stuiten van een verjaring of andere vragen met betrekking tot het instellen van een vordering? Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten ondernemingsrecht in Hoogeveen en AssenNaar blogverzicht