Velden zijn niet correct ingevuld

Update je handelsnaam

Een handelsnaam die door iemand in gebruik is, mag later niet óók door een ander worden gebruikt. Het idee daarachter is dat er mogelijk bij het publiek verwarring ontstaat, als twee (nagenoeg) gelijke handelsnamen worden gevoerd door verschillende bedrijven. In deze blog worden de laatste ontwikkelingen besproken op dit gebied die gevolgen gaan hebben voor het gebruik en de bescherming van handelsnamen. 

Snel naar


Gebruik en bescherming van de handelsnaam

In een eerdere blog schreven we over het gebruik en het beschermen van de handelsnaam. De eerste gebruiker verkrijgt het recht op de naam, waarbij het vereiste ‘gebruik’ letterlijk moet worden genomen. De enkele inschrijving in het Handelsregister is daarvoor onvoldoende; de naam moet werkelijk naar buiten toe gebruikt worden. Een naam wordt gebruikt als deze aan de gevel hangt, op briefpapier staat vermeld en/of wanneer het bedrijf zich er online mee presenteert. 

Verwarring door gelijke handelsnamen

Het bedrijf dat als eerste een handelsnaam voerde, hoeft niet te accepteren dat een ander dezelfde handelsnaam gaat gebruiken, omdat hij daar mogelijk hinder van gaat ondervinden. Ga maar na: je linkt een handelsnaam aan je verwachting bij een bepaald bedrijf. Op basis van die verwachting of zelfs ervaring neem je een product of dienst af. Later kan dan blijken dat dat product of die dienst helemaal niet afkomstig is van het bedrijf waarvan je op grond van de handelsnaam verwachtte. De eerste gebruiker verliest omzet, en als het geleverde product of dienst niet aan de verwachting voldoet, wordt die tegenvallende prestatie mogelijk ook nog ten onrechte geassocieerd met het bedrijf dat de naam als eerste gebruikte. 

Artikel 5 Handelsnaamwet

De wetgeving heeft een speciale ‘Handelsnaamwet’ gemaakt, waaruit blijkt wat wel en niet is toegestaan met betrekking tot het voeren van een handelsnaam. Artikel 5 Handelsnaamwet bepaalt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe maat afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die onderneming te duchten is. 

Ondanks dat de wet letterlijk afbakent welke handelsnamen verboden zijn te voeren om verwarringsgevaar te voorkomen, namelijk die gelijk is aan of in geringe mate afwijkt van de bestaande, wordt er vanuit de juridische praktijk gesteld dat er méér vereisten nodig zijn dan alleen ‘het gelijk zijn aan’. Om duidelijkheid te verkrijgen heeft het gerechtshof nu prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad.

Beschrijvende identieke domeinnamen

Aanleiding voor de vragen over in dit geval de Handelsnaamwet was een uitspraak van de Hoge Raad, waarin werd bepaald dat bij beschrijvende domeinnamen méér nodig was dan alleen ‘identiek’ te zijn, om onrechtmatig te zijn. Ter illustratie: het woord ‘artiestenverloning’ is beschrijvend, en niet identiek. Als dat woord door verschillende partijen in verschillende vormen als domeinnaam wordt gebruikt (artiestenverloning.nl en artiestenverloningen.nl), dan is dat toegestaan. Alleen als er meer aan de hand is, kan het mogelijk onrechtmatig zijn, ook al is het verwarrend.  

Van belang hierbij was dat het ging om een beschrijvende domeinnaam, en geen gedeponeerd merk of een identieke naam. Het idee daarachter is dat beschrijvende namen in principe aan iedereen zouden moeten toekomen, zoals kleuren, bepaalde zaken of voorwerpen. 

Nagenoeg dezelfde beschrijvende handelsnaam

In een andere procedure haakte een partij, die nagenoeg dezelfde beschrijvende handelsnaam gebruikte als de eisende partij, bij die rechtsregel aan. Zij vond dat ondanks dat ze nagenoeg dezelfde handelsnaam gebruikte, er meer aan de hand moest zijn voordat het niet is toegestaan. Alleen gelijke namen zou niet voldoende zijn voor het staken van het gebruik van de naam en het moeten vergoeden van schade. Het verschil is alleen dat de Hoge Raad dat slechts heeft bepaald over domeinnamen, waar verder niks over in de wet staat. Of dat ook geldt voor handelsnamen, wat wel in de wet is geregeld, is de vraag. 

Na een lange procedure over dit punt, heeft de Hoge Raad bepaald dat ook voor handelsnamen geldt dat bij een inbreuk noodzakelijk en voldoende is dat er verwarring bij het publiek bestaat. Er zijn geen bijkomende omstandigheden vereist. Dus als de handelsnaam gelijkend is, en er is gevaar voor verwarring bij het relevante publiek, kan de oudste handelsnaamhouder het gebruik van de jongste handelsnaam via de rechter verbieden.

Advies of actie

Kortom: er kan veel onduidelijkheid ontstaan rondom een handelsnaam. Wil je meer weten over het gebruik en de bescherming van uw handelsnaam, of heb je belang bij kordaat optreden tegen het onrechtmatige gebruik van uw handelsnaam door een ander? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten voor ondernemers.

ContactformulierNaar blogverzicht