Velden zijn niet correct ingevuld

Afnemer failliet? Treuzel niet!

Stel, een leverancier heeft een grote partij producten geleverd en de afnemer gaat failliet voordat alle facturen (volledig) zijn betaald. De leverancier heeft in deze uiterst vervelende situatie een aantal opties om de door hem geleverde producten terug te krijgen. Naast het pandrecht zijn er nog twee zekerheden die de leverancier kunnen beschermen.

Het eigendomsvoorbehoud

Soms zijn partijen een eigendomsvoorbehoud overeengekomen en kunnen de producten op deze grond worden teruggehaald. Het eigendomsvoorbehoud blijft gelden als de afnemer failleert. Als er geen sprake is van een eigendomsvoorbehoud of deze is teniet gegaan (zie mijn vorige blog: ‘Het eigendomsvoorbehoud: een wassen neus?’), dan staat de leverancier doorgaans met lege handen, althans dat wordt vaak aangenomen.

Het recht van reclame

De wet geeft nog een mogelijkheid om de goederen terug te halen. Dit betreft het zogeheten ‘recht van reclame’. Het recht van reclame kan worden ingeroepen als sprake is van geleverde roerende zaken (geen registergoederen) en de betalingstermijn is verstreken. De geleverde zaken mogen niet zijn gewijzigd, gemonteerd in een andere zaak of doorverkocht aan een derde. Het recht moet door middel van een schriftelijke verklaring worden ingeroepen. In tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud is het niet nodig dat partijen het recht van reclame overeenkomen in de overeenkomst. Iedere leverancier kan hier dus een beroep op doen.

De praktijk leert dat het recht van reclame een vrij onbekend fenomeen is, er wordt nauwelijks een beroep op gedaan. Een belangrijke reden hiervoor is dat het recht van reclame binnen 6 weken nadat de vordering opeisbaar is geworden of binnen 60 dagen na aflevering van de zaken moet worden ingeroepen. Als aan één van deze termijnen wordt voldaan kan het recht van reclame worden ingeroepen. Als beide termijnen zijn overschreden is de leverancier te laat. Oftewel, leverancier treuzel niet!

Advies

Als de afnemer failliet is verklaard dient de leverancier zo spoedig mogelijk en binnen de vervaltermijn het recht van reclame in te roepen. Dit kan door middel van een aan de curator gerichte brief. De curator moet vervolgens de openstaande facturen betalen of de leverancier in staat stellen om zijn producten terug te halen. Dit geldt alleen als die zaken nog aanwezig zijn.

Heeft u zaken geleverd, maar krijgt u de koopsom niet voldaan? Actio Advocaten kan u van advies voorzien. Neem vrijblijvend contact met ons op.



Naar blogverzicht