Velden zijn niet correct ingevuld

Opschorting: ik schort op, u schort op. Het schiet niet op!

Het klinkt formeel en juridisch: “opschorting”. Toch komt het vaker voor dan u zou denken, zonder dat het zo wordt genoemd. Wat is opschorting precies? Wanneer mag er opgeschort worden, maar wanneer juist niet? En wat zijn de gevolgen van opschorting?

Opschorting: alles wat u moet weten


Wat is opschorting?

Om u een goed beeld te geven van wat opschorting is, gebruiken we een simpel maar concreet voorbeeld uit de praktijk. In dit voorbeeld is sprake van opschorting van betaling. 

Voorbeeld: een mooie kast

U laat een kast op maat maken. Met de kastenmaker heeft u afspraken gemaakt over het formaat, de indeling, het materiaal, de kleur, de kosten en de tijd wanneer de klus wordt uitgevoerd. Deze afspraken liggen vast in een opdrachtbevestiging.

De bedoeling is duidelijk en u heeft beiden een verplichting.: De kastenmaker om de kast te maken en u om na afloop de factuur te betalen die hij u voor zijn werk stuurt. Deze verplichtingen moeten worden nagekomen.

Tijdens de werkzaamheden bent u niet persoonlijk aanwezig. Na de klus blijkt de kast niet in de kleur te zijn die was overeengekomen en u heeft daarover contact. De kastenmaker stuurt u echter wel de factuur en houdt vol dat de kast volgens afspraak is gemaakt. Hij blijft aandringen op betaling, terwijl u blijft aandringen op herstel. Een patstelling dus. U besluit de factuur niet eerder te betalen dan dat hij zijn verplichting nakomt, namelijk zorgen voor de juiste kleur van de kast.

In deze situatie is het duidelijk waarom u niet betaalt. U gebruikt het opschorten als prikkel om de ander tot nakoming te bewegen. 

Zit u in een soortgelijke situatie en bent u benieuwd of u opschorting kunt toepassen? Vraag onze gespecialiseerde advocaat om advies. 

Vraag advies aan

Wanneer mag u opschorten?

Om u een goede indruk te geven van situaties waarin u mag opschorten, grijpen we terug naar 3 concrete voorbeelden. Zo kijken we naar opschorting bij huurkwesties, loonopschorting en opschorting als incassomiddel.

In huurkwesties; een fijne bedrijfsruimte

Stel: u huurt een bedrijfsruimte die bij aanvang van het huurcontract er netjes uitziet, maar het dak blijkt door slecht onderhoud te lekken. In dat geval mag u van de verhuurder vragen, zelfs eisen, dat het dak gerepareerd wordt. Gebeurt dit niet? Dan kan u dit zelfs via de rechter afdwingen.

Dit is een gevolg van de rechtsverhouding tussen u en de verhuurder die volgt uit de huurovereenkomst. U bent verplicht huur te betalen, de verhuurder is verplicht ‘huurgenot te verschaffen’, o.a. door het gehuurde te onderhouden en gebreken te herstellen.

U dient het aan te geven als er gebreken zijn. Geeft de verhuurder geen gehoor aan uw verzoek tot herstel of onderhoud? Dan heeft u de mogelijkheid het betalen van de huur (gedeeltelijk) uit te stellen. Oftewel: de huur op te schorten, tot het moment waarop het gebrek is hersteld. In het geval van dit voorbeeld, is dit tot het moment waarop het dak is hersteld. 

U ziet, u gebruikt het opschorten van de betaling als middel om herstel van gebreken af te dwingen. Blijft uw verhuurder in gebreke en bent u benieuwd of uw betalingsverplichting kan worden opgeschort? Kom in contact met onze advocaat zo u voorzien kan worden van advies. 

Win advies in

Loonopschorting bij ziekte

Stel: uw werknemer is al enige tijd ziek en houdt zich niet aan de controlevoorschriften. Zo weigert de werknemer te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts. U waarschuwt uw werknemer dat hij aan uw controlevoorschriften gehoor moet geven. U kondigt aan dat het loon wordt opgeschort als hij blijft weigeren. Desondanks verschijnt de werknemer niet op het eerstvolgende spreekuur.

U kunt vervolgens het loon opschorten om de werknemer alsnog te bewegen om de controlevoorschriften op te volgen. Let op, als de werknemer zich na de loonopschorting houdt aan de controlevoorschriften, dan moet u het loon met terugwerkende kracht uitbetalen.

Niet verwarren met een loonstop

Loonopschorting moet overigens niet worden verward met een loonstop. De wet schrijft een aantal situaties voor waarbij een loonstop kan worden toegepast. U dient zorgvuldig te zijn in het kiezen en toepassen van een loonsanctie. Laat u dus goed adviseren voordat u overgaat tot het opschorten of stopzetten van loon.

Zit u als werkgever in een soortgelijke situatie? En wilt u weten of u loonopschorting kunt toepassen? Voorkom problemen en win advies in voordat u actie onderneemt. 

Laat u adviseren

Opschorting als incassomiddel

Stel: u heeft een groot project binnengesleept voor een jaar aan werk. Gedurende de looptijd daarvan declareert u tussentijds. Halverwege het project constateert u dat facturen niet (meer) worden betaald. U gaat niet eerder weer aan het werk dan dat op de betalingsachterstand is ingelopen. Uw opdrachtgever kan vertraging niet gebruiken en betaalt de openstaande facturen. 

U ziet; opschorting kan ingezet worden als incassomiddel.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Wanneer mag het niet?

Nogmaals het voorbeeld van de bedrijfsruimte met lekkend dak, maar net even anders. Uw verzoek is bij de verhuurder bekend. De verhuurder heeft nog niets concreets gedaan aan herstel en weigert dit ook, omdat u zélf het lek in het dak heeft veroorzaakt. De verhuurder is in dat geval niet verplicht dat lek te herstellen. U heeft dus geen opeisbare vordering op uw verhuurder.
 
Voortbordurend op het door u veroorzaakte lekkende dak. In principe bent u tegenover de verhuurder gehouden om het dak te herstellen, maar u doet dat niet. U verkoopt auto’s en de verhuurder heeft een auto bij u gekocht. Hij besluit de factuur daarvoor niet te betalen, hij schort de betaling op, en zegt tegen u dat hij wacht met betalen totdat u het dak heeft hersteld.

In dit geval is er geen samenhang tussen het huurcontract aan de ene kant en de aanschaf van de auto aan de andere kant. Deze twee overeenkomsten staan los van elkaar. Hierdoor staan ook de mogelijkheden tot opschorting bij beide overeenkomsten los van elkaar. Het afnemen van de auto, maar het opschorten van de betaling daarvan kan niet gebruikt worden als pressiemiddel om door u het dak te laten repareren.

Heeft u met opschorting te maken? Maar twijfelt u of het rechtvaardig is? Voorkom problemen of los ze op door het inwinnen van juist juridisch advies bij onze advocaat. 

Advies inwinnen

Uitspraak opschorting Rechtbank Midden-Nederland

In deze uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland staat een heldere beschrijving van een huurkwestie waarin opschorting niet was toegestaan. Hoewel het standpunt van de huurder wel begrijpelijk is, is zijn handelen juridisch niet correct. De rechter vat het principe van opschorting mooi samen:

Principe opschorting door rechtbank Midden-Nederland

Wat kunnen gevolgen zijn bij onjuiste toepassing?

Onterecht opschorten kan verregaande consequenties hebben. 

In de huurkwestie

Uw verhuurder is niet verplicht het dak te repareren als u het lek heeft veroorzaakt. U laat dan bij opschorting onterecht de huur onbetaald. U bent dan degene die de verplichting niet nakomt. Dat betekent dat u ‘van rechtswege in verzuim’ bent. Van rechtswege in verzuim is een toestand waarin u uw verplichtingen niet nakomt. In dit geval uw verplichtingen richting de verhuurder. U bent daardoor schadeplichtig én het risico bestaat dat de overeenkomst wordt ontbonden en u het pand moet verlaten.

Als zakelijke huurder, maar ook als particuliere huurder, kan dit leiden tot vervelende problemen. Voorkom dit en schakel juridische hulp in.
Ook al is het alleen om advies. Voorkomen is immers beter dan genezen. 

Met betrekking tot de loonopschorting

Uw werknemer kwam de controlevoorschriften wel na. U betaalt door de opschorting dus onterecht geen loon. De werknemer kan via een rechter aanspraak maken op het achterstallig loon én o.a. de wettelijke verhoging over dat loon. De wettelijke verhoging kan oplopen tot de helft van het totaal verschuldigde loon. 

Niet altijd meteen duidelijk; let op schade

Let op; of er wel of niet terecht is opgeschort kan soms pas veel later duidelijk worden, bijvoorbeeld door een uitspraak van een rechter. De schade kan dan behoorlijk oplopen, dus het is belangrijk in een situatie van opschorting u goed te laten adviseren. 

Laat u adviseren

Te maken met opschorting? Let dan hier op! 

Ga na wie het eerst moet presteren. Een prestatie kan zijn het (af)leveren van iets óf juist het betalen van een (voorschot)factuur of termijn. Wordt daar voldoende medewerking aan verleend? Zo niet, stuur eerst een schriftelijke aanmaning. Wordt dan nog steeds niet meegewerkt, kijk dan welke prestatie u op kan schorten om die medewerking te krijgen.


Twijfels over opschorting? Win advies in! 

Twijfelt u of uw situatie zich leent voor opschorting? Of heeft u zelf te maken met opschorting? Dan kunnen wij u bijstaan met advies. Mocht het nodig zijn dan gaan wij ook in overleg met de wederpartij. 

Neem dan contact met onze gespecialiseerde advocaten via 0592-751900 (vestiging Assen) of 0528-820030 (vestiging Hoogeveen). Wij helpen u graag! Naar blogverzicht