Velden zijn niet correct ingevuld

Fries in het rechtsverkeer

“Jo hawwe it rjocht om op 'e sitting Frysk te praten”


Sinds 1 januari 2014 is de 'Wet gebruik Friese taal' van kracht. Dat betekent dat tijdens zittingen in de rechtbank ook Fries gesproken mag worden.

In alle gevallen waarin iemand op een terechtzitting die gehouden wordt in de provincie Friesland is hij/zij bevoegd Fries te spreken wanneer hij/zij:

  • Ambtshalve het woord voert,
  • Verplicht is om zich aan een verhoor te onderwerpen, of
  • Bevoegd is het woord te voeren

Fries tijdens een rechtszaak

Als tijdens een terechtzitting in een civiele zaak een partij, belanghebbende of getuige de Friese taal wil gebruiken, bepaalt de rechter die de zitting leidt dat er bijstand door een tolk wordt verleend, indien hij dat wenselijk vindt. Dat doet hij echter alleen als de rechtsgang naar zijn oordeel niet onnodig wordt vertraagd. Dit laatste neemt niet weg dat de Friese taal altijd gebruikt mag worden.

Processtukken in het Fries

In zaken die aanhangig zijn bij de Rechtbank Noord-Nederland mogen processtukken zelfs in het Fries worden opgesteld. Uitzondering geldt voor dagvaardingen en tenlasteleggingen. De rechter kan overigens verlangen dat er bij het stuk een Nederlandse vertaling wordt gevoegd.

Uw zaak in het Fries bepleiten

Het zal wellicht niet heel vaak gebeuren, maar soms kan het wenselijk zijn een zaak daadwerkelijk in het Fries te bepleiten. Zo heeft Actio Advocaten in het verleden een traditionele Friese ambachtsman bijgestaan waarbij de uiteenzetting van de zaak beter in het Fries dan in het Nederlands tot zijn recht kwam. De advocaat uit de Randstad raakte lichtelijk in paniek toen namens Actio Advocaten werd aangekondigd dat het pleidooi in het Fries zou plaatsvinden. Het kan daarom zelfs een strategisch argument zijn.

Meer weten?

Wilt u meer weten over rechtzittingen in het Fries en in het Fries procederen? Neem contact op met Actio Advocaten.Naar blogverzicht