Velden zijn niet correct ingevuld

De belangrijkste wijzigingen van de beslagsyllabus (2017)

Al sinds 1991 kent ons procesrecht een zogeheten beslagsyllabus. Vanaf 2011 wordt de syllabus jaarlijks gewijzigd. Op 1 augustus 2017 is de nieuwe beslagsyllabus (versie augustus 2017) in werking getreden. In de beslagsyllabus staan de voorwaarden voor een beslag beschreven. De beslagsyllabus bevat ook ‘best practices’ voor de rechter. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de beslagsyllabus.

Ook melden indien géén sprake is van een procedure

Op grond van artikel 21 Rv heeft de beslaglegger een waarheidsplicht. Dat betekent dat in het beslagrekest melding moet worden gemaakt van alle lopende, doorlopende of beëindigde procedures die relevant zijn voor een goede beoordeling van de zaak, waaronder een eerder ingediend beslagrekest. In de syllabus is nieuw opgenomen dat vanaf augustus 2017 er ook een melding moet worden gemaakt wanneer er géén sprake is van een procedure (p. 8, beslagsyllabus 2017).

‘Grijs’ maken van beslag

Nieuw is dat alleen beslagen op zaken die gaan over octrooirecht of kwekersrecht ‘grijs’ kunnen worden gemaakt. Het grijs maken van een beslag houdt in dat de debiteur die een beslaglegging verwacht dit kenbaar maakt aan de rechter, om te bewerkstelligen dat hij eerst wordt gehoord voordat het beslag wordt gelegd (p. 13, beslagsyllabus 2017).

Beslag op buitenlandse vermogensbestanddelen

Nieuw in de beslagsyllabus is opgenomen dat het mogelijk is om, met een in Nederland verkregen verlof, beslag op buitenlandse vennootschappen te leggen.

Europees (bank)beslag

Het Europees bankbeslag is opgenomen in de beslagsyllabus. Hiermee sluit de syllabus aan bij bestaande wetgeving. Op 18 januari 2017 is de European Account Preservation Order (EAPO) in werking getreden. In deze verordening is een aparte procedure opgenomen voor Europese bankbeslagen. De EAPO voorziet ook in de mogelijkheid van het doen opvragen van bankrekeninginformatie. De EAPO is in Nederland uitgewerkt in de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen. In de syllabus zijn de voorwaarden voor een Europees (bank)beslag beschreven.

Bewijsbeslag

Het hoofdstuk ‘Bewijsbeslag’ is grotendeels herschreven. Onder meer is uitdrukkelijk opgenomen dat de rechter die het verlof verleent het criterium van artikel 843a Rv al moet toepassen in de fase van verlofverlening. Er moet dus worden beoordeeld of sprake is van bepaalde bescheiden, een rechtsbetrekking en van een rechtmatig belang. Dit stond met zoveel woorden ook in de vorige editie van de beslagsyllabus. Nieuw in de beslagsyllabus is opgenomen dat ook bewijsbeslag onder derden kan worden gelegd. Hiermee sluit de syllabus aan bij een arrest van de Hoge Raad uit 2015. Verder worden in de syllabus aspecten van bewijsbeslag, zoals ‘het horen op beslag', ‘de deurwaarder en de IT-specialist’ en ‘geheimhouding en bewaring’ besproken.

Wilt u meer weten over het leggen van beslag? Neem dan contact op met één van onze advocaten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht