Velden zijn niet correct ingevuld

Zorgplicht veilige werkplek, wat houdt het in?

Als werkgever moet u er niet aan denken; een ongeval binnen uw organisatie waarbij een werknemer (ernstig) letsel oploopt. Hoe klein het hoekje waar het ongeluk uit kwam ook was, een bedrijfsongeval kan grote gevolgen hebben. Het is van groot belang dat u als werkgever er alles aan doet om een veilige werkplek te bieden en schade en letsel te voorkomen. U heeft als werkgever een vergaande zorgplicht. Tóch kan het mis gaan.

Voldoet u niet aan uw zorgplicht dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Ook kan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid u een boete opleggen ten gevolge van een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet.

Juridisch kader

De zorgplicht voor werknemers verschilt per branche, maar wordt in beginsel ingekleurd door:

  • De wet: artikel 7:611 BW, goed werkgeverschap;
  • De wettelijke zorgplicht voor een veilige werkplek: artikel 7:658 en 658a BW;
  • De ARBO wet;
  • De toepasselijke cao;
  • Het Arbeidsomstandighedenbesluit;
  • ARBO catalogi;
  • Gesloten ARBO convenanten

Goed werkgeverschap

De zorgplicht voor werknemers wordt in de eerste plaats ingevuld door een zeer algemene verplichting die voortvloeit uit de wet. Meer specifiek zegt de wet dat van een werkgever verwacht mag worden dat hij er alles aan heeft gedaan wat in alle redelijkheid van hem verwacht mag worden om schade door een onveilige werkplek te voorkomen.

Als werkgever moet u er bijvoorbeeld voor zorgen dat de inrichting en het onderhoud van de werkplekken goed zijn. Ook dient u als werkgever ervoor te zorgen dat werktuigen en gereedschappen in goede staat zijn en voldoen aan de daarvoor geldende voorschriften. Voorts wordt van u als werkgever verlangd dat u de werknemer instrueert ten aanzien van het gebruik van werktuigen en gereedschappen.

Wat als aan alle eisen is voldaan en het toch mis gaat?

Stelt u zich voor, u heeft aan alle eisen van uw zorgplicht en goed werkgeverschap voldaan en toch gebeurt er onverhoopt een ongeluk. Actio Advocaten stond recentelijk een cliënt bij die zich geconfronteerd zag met deze situatie.

De situatie

Een werknemer kwam bij het verrichten van zijn werkzaamheden, waarbij hij een tweedelige schuifladder gebruikte, ten val doordat de ladder waarop hij stond weggleed. Het Ministerie van SZW legde de werkgever een boete op, omdat zij van mening was dat de ladder niet was voorzien van de juiste antislipvoorzieningen. Ten onrechte, zo is door Actio met succes betoogd in de bezwaarschriftprocedure.

De werkgever voldeed op alle manieren aan de voorschriften die gelden in haar branche. De werkgever beschikte zelfs over de in haar branche toepasselijke veiligheidscertificaten en de werknemer was duidelijk geïnstrueerd over het gebruik van de ladder. 

De beoordeling van het Ministerie van SZW bleek te kort door de bocht. Zo had zij verzuimd de ladder te toetsen aan de wettelijke eisen en regels waaraan een antislipinrichting dient te voldoen. De inspecteur meende te kunnen volstaan met een visuele beoordeling. De werkgever liet het er niet bij zitten en zorgde er samen met Actio Advocaten voor dat de boete werd teruggedraaid.

Van belang

Een werkomgeving die voldoet aan de eisen van de zorgplicht is van zeer groot belang. Maar voorgaande casus illustreert maar eens te meer dat, ook als u alles voor elkaar heeft, er alsnog sancties kunnen worden opgelegd. Neem gerust contact met ons op om de risico’s in beeld te krijgen.

 Naar blogverzicht