Velden zijn niet correct ingevuld

Werk uitbesteden? Denk om de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

Als je als werkgever werk uitbesteed of een medewerker wilt aannemen, moet je rekening houden met de Wet arbeid vreemdelingen (WAV). Onder vreemdeling wordt in dit geval begrepen; een persoon die niet de nationaliteit heeft van één van de Europese Economische Ruimte behorende staten.

De WAV bepaalt onder welke voorwaarden een vreemdeling aangenomen kan worden. Geen of niet-correcte naleving van de verplichtingen die onder de WAV gelden voor werkgevers, kan fikse boetes tot gevolg hebben.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever ten opzichte van de WAV?

Allereerst dient de werkgever een kopie te hebben van een geldig identiteitsbewijs van de vreemdeling. Verder moet de werkgever een tewerkstellingsvergunning aanvragen bij het CWI. Een vereiste hiervoor is dat de vreemdeling over een geldige verblijfstitel moet beschikken of moet hebben aangevraagd.

Onbewust als werkgever worden aangemerkt

Een van de gevaren voor werkgevers is dat zij zonder vreemdelingen in dienst te hebben alsnog de verplichtingen die onder de WAV gelden kunnen overtreden. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf die een schoonmaakbedrijf inhuurt voor het schoonmaken van het pand. Het ingehuurde schoonmaakbedrijf heeft vervolgens een vreemdeling in dienst zonder geldige papieren. Doordat het begrip 'werkgever' in de WAV een brede definitie heeft, kunnen bovengenoemde situaties zich voordoen. Werkgevers vinden dit een vergaande maatregel, die zij niet als redelijk achten.

Is er een uitzondering op de regel?

Som voert men het verweer dat de vreemdeling een zelfstandig ondernemer is. De tewerkstellingsvergunningvereiste geldt namelijk alleen voor personen die als werknemer aangemerkt kunnen worden. Uit de rechtspraak volgt dat een dergelijk verweer alleen opgaat als er bewezen kan worden dat zowel de situatie zoals geschetst op papier als de feitelijke situatie aan de eis van 'zelfstandigheid' is voldaan.

Verminderde verwijtbaarheid

Een werkgever kan voor verminderde verwijtbaarheid in aanmerking komen, maar ook hier gelden strenge eisen. De werkgever moet namelijk hard kunnen maken dat deze voldaan heeft aan de op de werkgever rustende inspanningsverplichtingen. Het is aan de werkgever om gericht onderzoek te doen of er aan de verplichtingen die voortvloeien uit de WAV wordt voldaan. Echter de praktijk laat zien dat ook dit verweer een zeer kleine kans van slagen heeft.

Wees op de hoogte wie er voor je werkt

Het is belangrijk om als werkgever bedacht te zijn op de verplichtingen die op je rusten vanuit de WAV. Zelfs in het geval dat er geen opzet/wetenschap is van bepaalde overtredingen, kan een werkgever fors beboet worden. Werkgevers doen er dan ook verstandig aan om goed uit te zoeken wie er voor hen werkt, maar ook wie bijvoorbeeld ingeschakeld worden als derden.

Wilt u meer weten wat Actio kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op arbeidsrecht? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht