Velden zijn niet correct ingevuld

Top 10 redenen voor ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet kan aan allerlei redenen worden gedacht. Een medewerker moet het wel heel bont hebben gemaakt om per direct de laan uit te worden gestuurd. Welke redenen geven eigenlijk de doorslag om iemand op staande voet te ontslaan? Hieronder leest u de 10 meest voorkomende redenen.

10 meest voorkomende redenen voor ontslag op staande voet:

 1. Fraude (18 procent)
 2. Diefstal en verduistering (16 procent)
 3. Te laat komen (13 procent)
 4. Werkweigering (8 procent)
 5. Agressie en geweld (6 procent)
 6. Alcohol en drugsgebruik (5 procent)
 7. Excessief internet- en telefoongebruik voor privézaken (3 procent)
 8. Schending bedrijfsgeheimen (3 procent)
 9. Social Media (2 procent)
 10. Concurrentie en nevenwerkzaamheden (2 procent)

(Bron en uitleg: PW de Gids, 20 mei 2015)

Aan ontslag op staande voet worden strenge eisen gesteld. De wet zegt dat ontslag op staande voet alleen rechtsgeldig is als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Er moet sprake zijn van een dringende voor het ontslag;
 2. het ontslag moet onverwijld worden gegeven en;
 3. onder gelijktijdige mededeling van de reden aan de wederpartij.

Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet?

De wet geeft een definitie van een dringende reden: zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever, redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (artikel 7:678, lid 1 BW). Wanneer daar precies sprake van is hangt per geval af van de omstandigheden.

Wordt het ontslag op staande voet altijd in stand gehouden?

Over het algemeen zijn kantonrechters terughoudend in het in stand laten van ontslag op staande voet. Wijst de kantonrechter het ontslag op staande voet af, dan heeft de werknemer recht op loondoorbetaling. Om die reden is het vaak verstandig een ontbindingsverzoek voor zover vereist in te dienen. Ook onder de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is dit mogelijk. In feite wordt de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst alsnog te beëindigen voor het geval hij vindt dat het ontslag op staande voet onjuist is toegepast.

Beperkte termijn om in beroep te gaan

De betrokken werknemer heeft twee maanden de tijd om tegen het ontslag op staande voet in beroep te gaan. Doet hij dit niet, dan is het ontslag op staande voet een feit. De termijnen zijn (nagenoeg) onverbiddelijk. De werkgever kan voorkomen dat de werknemer toch nog terug komt, door zelf het ontslag aan de kantonrechter voor te leggen om het te laten toetsen. Ook een dergelijk verzoek moet binnen de termijn van twee maanden.

Voorbeelden uit de praktijk

Voorbeeld 1

Een vrachtwagenchauffeur is door de werkgever berispt voor bellen achter het stuur. In het personeelsdossier zitten twee formele waarschuwingen. Bij de derde keer wordt de chauffeur op staande voet ontslagen. De rechter oordeelde dat het ontslag op staande voet in dit geval passend is.

Voorbeeld 2

Een winkelmedewerker van een slijterij wordt betrapt op het meenemen een fles port zonder daarvoor te betalen. De werkgever komt daar achter door beelden van de bewakingscamera. Daarop aangesproken verklaart de medewerker zijn pinpas te zijn vergeten en dat hij voornemend was de fles de volgende dag alsnog te betalen. Het ontslag op staande voet wordt niet passend geacht, maar de arbeidsovereenkomst wordt alsnog ontbonden.

Een situatie voorleggen aan Actio?

Twijfelt u of ontslag op staande voet mogelijk is? Neem contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten in Assen of Hoogeveen. Doe het wel snel! Ontslag op staande voet moet namelijk onverwijld worden gegeven. Dit houdt in dat de werkgever direct na het incident of het ernstig verwijdbaar gedrag van de werknemer moet overgaan tot ontslag op staande voet.Naar blogverzicht