Velden zijn niet correct ingevuld

Doelgroepverklaring afgewezen? Maak bezwaar!

Het is misschien niet het meest bruisende onderwerp wanneer we het hebben over het recht: de doelgroepverklaring. Niettemin informeren we u graag over zaken die wij in de praktijk tegenkomen en die voor u als werkgever een aanzienlijke besparing op de sociale lasten kunnen opleveren.

Wat is een doelgroepverklaring?

Ee doelgroepverklaring is een verklaring waaruit blijkt dat een werknemer een uitkering had voordat hij in dienst kwam. Met deze verklaring heeft de werkgever recht op een premiekorting. Zodoende krijgt u een tijdelijke korting op de sociale lasten als WIA/WAO- en WW-premie, wanneer u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst neemt. Dit levert al gauw een aanzienlijke besparing voor werkgevers op.  

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt als werkgever voor deze besparing op de sociale lasten in aanmerking als:

  • U een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt (de zogeheten mobiliteitsbonus).
  • U een nieuwe werknemer in dienst neemt die valt onder de doelgroep Banenafspraak.
  • U een werknemer heeft met een doelgroepverklaring van het UWV. In een doelgroepverklaring staat dat de werknemer een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam.

Ten aanzien van deze laatste categorie signaleert Actio Advocaten sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 een toenemend probleem.

Wat is er aan de hand? 

Nu wordt het even (wet)technisch: Artikel 47 Wet financiering sociale zekerheid bepaalt dat werkgevers premiekorting mogen toepassen voor werknemers die onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband recht hadden op een uitkering.

Artikel 20 onder c Werkeloosheidswet bepaalt (sinds 1 juli 2015) op haar beurt dat het recht op uitkering eindigt met ingang van de eerste dag van de kalendermaand waarin de werknemer niet meer werkloos is omdat hij inkomen geniet dat (kort gezegd) meer dan 87,5% van het maandloon bedraagt.

In andere woorden: dankzij artikel 20 onder c WW eindigt het recht op uitkering met ingang van de eerste dag van de maand, ook al is de arbeidsovereenkomst later dan de eerste van de maand aangegaan. Door deze (nieuwe) bepaling in de wet is er in die situaties geen sprake meer van een artikel 47 Wfsv situatie, namelijk het recht hebben op een uitkering onmiddellijk voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking.

Het gevolg daarvan is dat UWV in die gevallen verzochte doelgroepverklaringen afwijst. Ten onrechte, zo heeft Actio Advocaten in een aantal bezwaarschriftprocedures onlangs met succes betoogd.

Maas in de wet

Er is hier sprake van een maas in de wet. Feitelijk genieten de werknemers immers tot de dag voorafgaand aan het dienstverband van een uitkering, maar door de fictieve terugwerkende kracht van artikel 20 onder c WW hebben zij met ingang van de eerste van de maand geen recht op uitkering meer, waardoor, naar de letter van de wettekst, niet zou zijn voldaan aan de vereisten van artikel 47 Wfsv en daardoor ook geen doelgroepverklaring kan worden afgegeven.

Zulks is in strijd met het gedachtengoed van de wetgever. De premiekorting is immers bedoeld om mensen uit de WW (of een andere uitkering) te krijgen. Het kan en mag dan ook niet zo zijn dat deze maas in de wet belemmert dat voor die werknemers een doelgroepverklaring wordt afgegeven.

Bezwaarschriften door Actio succes

Ook dient het geen enkel belang. Daarmee zou de doelgroepverklaring immers een dode letter worden. Reden waarom UWV de namens Actio Advocaten ingediende bezwaarschriften gegrond verklaarde, met een proceskostenveroordeling.

Het loont om in deze gevallen bezwaar te maken tegen een afgewezen doelgroepverklaring.

Meer weten?

Neem contact op met een van onze advocaten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht