Velden zijn niet correct ingevuld

De rechten van oproepkrachten

Wat voor rechten heeft een oproepkracht? En welke soorten oproepcontracten zijn er? Er zijn verschillende wetten en regels van toepassing als het gaat om het inzetten van oproepkrachten in uw organisatie. Kenmerkend voor een oproepcontract is dat er alleen arbeid wordt verricht als de werkgever meedeelt werk beschikbaar te hebben.

Drie soorten oproepcontracten

Er zijn drie verschillende verschijningsvormen met betrekking tot oproepcontracten:

  1. Oproep als voortvloeisel van een voorovereenkomst
  2. Overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht
  3. De min-max overeenkomst

Oproep als voortvloeisel van een voorovereenkomst

Bij een oproep die voortkomt uit een voorovereenkomst sluiten partijen een overeenkomst die het karakter draagt van een intentieverklaring. De werkgever verklaart dat hij de oproepkracht in de toekomst wellicht zal oproepen en de vrijheid van de oproepkracht om per oproep te besluiten of hij/zij daaraan gehoor geeft, is erin opgenomen. Die keuzevrijheid voor de oproepkracht impliceert het ontbreken van een gezagsverhouding.

Deze overeenkomst is daarom niet als een arbeidsovereenkomst aan te merken. Pas wanneer werkgever de oproepkracht oproept en de oproepkracht hieraan gehoor geeft, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor de duur van de oproep. Dat maakt dan ook dat bij deze vorm van oproeping het risico bestaat dat na drie oproepen op grond van de wettelijke ketenbepaling een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd komt te ontstaan.

Overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht

Bij een overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht gaan partijen op enig moment een arbeidsovereenkomst aan. De arbeidsduur wordt in het midden gelaten en de arbeidsprestatie wordt uitgesteld. De oproepkracht kan worden opgeroepen en werkt dan een nog overeen te komen aantal uren. Wordt de oproepkracht niet opgeroepen, dan werkt hij/zij nul uren. De werkgever verplicht zich de oproepkracht op te roepen wanneer er werk is. De oproepkracht is verplicht aan de oproep van de werkgever gehoor te geven. Tussen de oproepen door blijft de arbeidsovereenkomst intact.

De min-max overeenkomst

Bij de min-max overeenkomst is er sprake van een combinatie van een normale overeenkomst in deeltijd met een overeengekomen minimum arbeidsduur. Daarbovenop is er de mogelijkheid de oproepkracht op te roepen voor een aantal uur dat is gelegen tussen het minimum en maximum gelegen deel van de arbeidsduur. Partijen hebben over en weer wederzijdse verplichtingen.

Rechtsvermoeden over de arbeidsomvang

De wet bepaalt dat bij oproepkrachten een rechtsvermoeden over de omvang van de arbeidsovereenkomst bestaat (artikel 7:610b BW). Dat betekent in de praktijk dat een oproepkracht na drie maanden te hebben gewerkt, kan claimen een arbeidsomvang te hebben voor het gemiddeld gewerkte aantal uren. Ook indien die uren (bij een min-max overeenkomst) boven het minimum overeengekomen op te roepen uren liggen.

Door een goed model voor oproepkrachten te gebruiken kan dit risico worden beperkt. Een en ander is uiteraard afhankelijk van uw situatie.

Wet Minimumloon en minimale vakantiebijslag

Ook op een oproepcontract is de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag van toepassing. Het is wel nog steeds geaccepteerd dat een all-in loon wordt overeengekomen inclusief een vergoeding voor vakantiedagen en vakantiegeld, mits dit de oproepkracht niet belemmert om van zijn vakantie te genieten.

Loondoorbetaling oproepkracht bij ziekte

In beginsel heeft een oproepkracht die werkt op basis van een min-max contract bij ziekte alleen recht op de wettelijk omschreven loondoorbetaling, voor zover die wordt berekend over het minimum aantal uren. Let echter op het risico dat de oproepkracht op grond van art. 7:610b BW met succes kan vorderen dat deze wordt berekend over het gemiddelde loon dat hij verdiende.

Hulp nodig bij oproepcontracten?

Ook bij oproepcontracten is Actio Advocaten u graag van dienst. We kijken graag met u welk model binnen uw organisatie het beste op uw arbeidsbehoefte aansluit.

Vrijblijvend een afspraak maken? Neem gerust contact op met een van onze advocaten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht