Velden zijn niet correct ingevuld

Werkgeversaansprakelijkheid bij zzp'ers

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is de laatste jaren flink toegenomen. De flexibiliteit die zzp’ers met zich meebrengen zorgt ervoor dat opdrachten sneller aan zelfstandigen worden verstrekt, dan aan personeel dat speciaal hiervoor in dienst moet treden.

Over de werkgeversaansprakelijkheid bij werknemers heeft de wetgever in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek diverse wetsbepalingen opgenomen, maar hoe zit het met uw werkgeversaansprakelijkheid in het geval van zzp’ers?

Overeenkomst van opdracht kan als arbeidsovereenkomst worden gezien

Doordat zzp’ers vaak aan de hand van een overeenkomst van opdracht werken, hebben ze niet dezelfde bescherming als werknemers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. De Hoge Raad oordeelde in een van zijn arresten dat het mogelijk is dat aan de hand van gewijzigde omstandigheden de overeenkomst van opdracht als arbeidsovereenkomst gezien moet worden. Dit gebeurt als de werkzaamheden voor de grootste inkomstenbron uit arbeid zorgen. Verder mogen er niet meer dan twee opdrachtgevers zijn voor wie dezelfde werkzaamheden verricht worden. Daarnaast dient de verplichting te gelden om het werk feitelijk persoonlijk te verrichten. Wordt aan deze voorwaarden voldaan dan is sprake van een arbeidsovereenkomst en gelden de vergaande beschermingsbepalingen voor de werknemer met een arbeidsovereenkomst. Dit brengt met zich mee dat de opdrachtgever c.q. werkgever, een grote werkgeversaansprakelijkheid heeft.

Zzp’er kan opdrachtgever verantwoordelijk stellen bij schade

In maart 2012 oordeelde de Hoge Raad in zijn arrest dat zzp’ers de mogelijkheid hebben om de opdrachtgever  aansprakelijk te stellen voor schade die is ontstaan tijdens het verrichten van de werkzaamheden. Vereist hierbij wel is dat de opdrachtgever (deels) verantwoordelijk is voor de veiligheid. Aan de hand van feiten en omstandigheden zal de zzp’er dienen te bewijzen dat de werkzaamheden tot de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren. Het kan hierbij gaan om kernactiviteiten en ondersteuning. Ondanks deze uitspraak geldt nog steeds dat zzp’ers verantwoordelijk zijn voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een inlener is namelijk minder verantwoordelijk voor een zzp’er die een grote vrijheid heeft met betrekking tot de arbeidsomstandigheden.

Aanpassing in Wet werk en zekerheid

Door de toename van het aantal zzp’ers zijn de arbeidsverhoudingen veranderd. Aan de hand van de Wet werk en zekerheid wordt het arbeidsrecht aangepast en wil de overheid schijnconstructies onder zzp’ers tegengaan. Dit zijn constructies waarbij er een gezagsverhouding tussen de zzp’er en opdrachtgever is. Dit brengt met zich mee dat er misbruik wordt gemaakt van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Door de opdrachtgevers weer verantwoordelijk te maken voor een juiste VAR-aanvraag, wordt geprobeerd om het misbruik aan te pakken. Verder zullen zzp’ers beter op hun rechten gewezen worden, waardoor eerder tegen schijnconstructies kan worden opgetreden. Doordat de Wet werk en zekerheid zorgt voor een betere bescherming van flexwerkers, zal er volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel in de toekomst meer gebruikt gemaakt worden van zzp’ers.Naar blogverzicht