Velden zijn niet correct ingevuld

Wat te doen bij een onbetaalde vordering op een buitenlandse debiteur?

Het komt vaak voor dat een Nederlandse ondernemer een contract afsluit met een bedrijf uit een andere Europese lidstaat. Wat te doen indien deze partij niet betaalt? Procederen over de grens is een traag proces waarbij de kosten oplopen.

De kosten van een procedure overtreffen vaak de hoogte van de openstaande vordering. Dit weerhoudt ondernemers dan ook ervan om een procedure te starten. De  Europese betalingsbevel procedure (EBB) biedt een toegankelijke oplossing voor dit probleem.

Waar dient de EBB voor?

De EBB (verordening (EG) nr. 1896/2006) maakt het mogelijk om grensoverschrijdende schuldvorderingen te innen. De procedure verloopt schriftelijk of digitaal. Partijen hoeven niet voor de rechtbank te verschijnen. De EBB-procedure is een opzichzelfstaande procedure. Het staat een schuldeiser dus  vrij staat om naast de EBB-procedure een gewone gerechtelijke procedure te starten.

Hoe wordt de EBB toegepast?

De EBB  is van toepassing op grensoverschrijdende geschillen in burgerlijke en handelszaken. De EBB is geldig in alle EU-lidstaten, met uitzondering van Denemarken. Van belang is dat ten minste één van de partijen woont, of gevestigd is een andere lidstaat dan de lidstaat van het gerecht waar het verzoek is ingediend. Toepassing van de EBB zorgt er dus voor dat vorderingen waarbij de debiteur en de crediteur beide in een ander EU land wonen of gevestigd zijn, eenvoudig door de debiteur geïncasseerd kunnen worden.

Hoe werkt de EBB?

Voor het doen van een EBB-verzoek bestaat een standaardformulier die u kunt indienen bij het bevoegde gerecht. De EEX-verordening 44/2001 bepaalt welke gerechten bevoegd zijn. Op dit formulier moeten onder meer de gegevens van partijen en de hoogte en de grondslag van de vordering worden vermeld.

Het verzoek kan zowel via de schriftelijke als de elektronische weg worden ingediend. Het bevoegde gerecht behandelt het verzoek in principe binnen 30 dagen. De verzoeker is hiervoor gerechtskosten verschuldigd. Indien aan alle vereisten wordt voldaan en de vordering wordt toegewezen, vaardigt het gerecht een Europees Betalingsbevel uit, welke in de EU landen uitvoerbaar is. Volgens de nationale regels kan de vordering worden geëxecuteerd, zoals in Nederland met behulp van een deurwaarder.

Kan de schuldenaar in verweer?

De schuldenaar kan de vordering betwisten door middel van een verweerschrift. Ook hiervoor bestaat een standaardformulier. De schuldenaar hoeft zijn betwisting niet te onderbouwen, dit blijkt uit artikel 16 van de verordening. Het gevolg van het indienen van een verweerschrift is dat de procedure wordt voortgezet in een gewone gerechtelijke procedure en dus niet langer volgens de vereenvoudigde EBB-route.

Meer weten over grensoverschrijdende incasso-procedures?

De EBB is een toegankelijke, eenvoudige manier om grensoverschrijdende incasso’s te innen. De rechtspositie van ondernemingen wordt versterkt. Wel moet men in het achterhoofd houden dat indien het EBB wordt betwist er nog steeds een risico op een lange (en derhalve dure) procedure bestaat. Heeft u momenteel vorderingen openstaan bij debiteuren in het buitenland? Neem contact op met één van onze incasso-specialisten in Hoogeveen of Assen.Naar blogverzicht