Velden zijn niet correct ingevuld

Wanneer heb ik recht op een schadevergoeding?

Binnen het verbintenissenrecht zijn er verschillende invalshoeken waaruit schadevergoeding gevraagd kan worden. Enkele voorbeelden die hierbij aan bod komen zijn schadevergoeding door wanprestatie, uitsluiting van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden en schadeposten zoals gederfde winst, omzetderving en eigen uren opvoeren.

Schadevergoeding bij wanprestatie

Schade die wordt geleden door het niet nakomen van een verbintenis dient vergoed te worden, tenzij er sprake is van overmacht. Voordat het nakomen van een verbintenis in zijn geheel niet meer mogelijk is, dient er eerst verzuim te zijn. Verzuim kan direct of na ingebrekestelling intreden.

Er is geen ingebrekestelling nodig in de volgende gevallen:

  • Als een afgesproken termijn is verstreken zonder dat nakoming heeft plaatsgevonden
  • Als er sprake is van een verbintenis uit onrechtmatige daad of het betalen van een schadevergoeding
  • Wanneer aan de hand van een mededeling van de schuldenaar afgeleid kan worden dat deze niet zal voldoen

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan de verbintenis te voldoen. Voldoet de schuldenaar alsnog niet, dan treedt verzuim in. Vervolgens kan ontbinding plaatsvinden, mits de aard van de overeenkomst de gevolgen hiervan rechtvaardigt. Partijen worden dan bevrijd van de verbintenis. Als de schuldeiser schade heeft geleden, dient de schuldenaar deze te vergoeden.

actio-juridisch-servicecontract-banner

Een exoneratiebeding

Aan de hand van een exoneratiebeding is het mogelijk om aansprakelijkheid in algemene voorwaarden geheel uit te sluiten. De aansprakelijkheid van schade kan tussen bedrijven onderling niet worden uitgesloten als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Wil het exoneratiebeding gelden, dan dienen partijen akkoord te zijn met het gebruik van de algemene voorwaarden waarin in exoneratiebeding is opgenomen.  In januari 2013 oordeelde het Hof Leeuwarden bijvoorbeeld in zijn arrest dat het geheel uitsluiten van aansprakelijkheid niet als onaanvaardbaar aangemerkt kan worden. Naar het oordeel van het Hof maken bedrijven bij onderlinge overeenkomsten vaker gebruik van algemene voorwaarden. Hierdoor dienen bedrijven er dan ook op bedacht te zijn dat er in de algemene voorwaarden een exoneratiebeding opgenomen kan zijn dat de gehele aansprakelijkheid kan uitsluiten. Het is dus houdbaar dat de aansprakelijkheid in algemene voorwaarden bij overeenkomsten tussen ondernemers, geheel kan worden uitgesloten.

Schadeposten: gederfde winst, omzetderving en eigen uren

Schade die in voldoende verband staat met een gebeurtenis waarvoor de schuldenaar aansprakelijk is, dient vergoed te worden. De schadevergoeding in het verbintenissenrecht kan bestaan uit vermogensschade en een ander nadeel. Onder vermogensschade vallen gederfde winst en geleden verlies (materiële schade). Omzetderving valt hier ook onder, omdat het een synoniem is voor vermogensschade. Bij schade uit een ander nadeel gaat het om immateriële schade. Het komt vaak voor dat klanten een post ‘eigen uren’ als schade opvoeren.

Vraagstukken die betrekking hebben op het niet nakomen van een verbintenis?

Wilt u weten wat Actio kan betekenen bij vraagstukken die betrekking hebben op verbintenissenrecht en het recht hebben op een schadevergoeding? Neem dan contact op met ons kantoor in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht