Velden zijn niet correct ingevuld

Verrekening, wat is het precies en hoe gebruikt u het?

In een goede set algemene voorwaarden staat vaak: “Betaling dient te geschieden zonder enige korting, inhouding of verrekening”. Maar wat betekent verrekening? Van verrekening is sprake als 2 mensen zowel een schuld als een vordering op elkaar hebben, en deze tegen elkaar worden weggestreept tot hetzelfde bedrag. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden:

  • partijen zijn ten opzichte van elkaar zowel schuldeiser als schuldenaar (‘wederkerig schuldenaarschap’);
  • schuld en vordering moeten aan elkaar beantwoorden (‘gelijksoortigheid’);
  • de schuldenaar moet bevoegd zijn om te betalen. Is de debiteur failliet, of ligt er beslag, dan is hij niet bevoegd;
  • de vordering moet opeisbaar zijn.

Aan deze voorwaarden moet dus zijn voldaan. Maar omdat de wettelijke regeling voor verrekening van aanvullend recht is, mogen partijen ook andere voorwaarden voor verrekening afspreken of zelfs de mogelijkheid tot verrekening uitsluiten. Bijvoorbeeld door verrekening in de algemene voorwaarden uit te sluiten. Het is in sommige gevallen sterk aan te raden om hiervan gebruik te maken.

Hoe te verrekenen?

Als aan de voorwaarden voor verrekening is voldaan, wordt er verrekend doordat één van de contractspartijen aan de ander verklaart dat hij verrekent.

Gevolgen

Het gevolg van de verrekening is dat met terugwerkende kracht de schuld verrekend wordt, tot op het moment dat de verrekening mogelijk was. Is er inmiddels rente betaald, dan werkt verrekening slechts terug tot het einde van de termijn waarover de laatste rente is voldaan.

Door het verrekenen worden de vorderingen tegen elkaar weggestreept tot de hoogte van hetzelfde bedrag.

Verjaring

Een belangrijk voordeel van verrekening is dat dit ook is toegestaan met verjaarde vorderingen. Een verjaarde vordering is omgezet in een natuurlijke verbintenis en rechtens niet langer afdwingbaar. Maar stel dat u iets aan iemand verschuldigd bent, terwijl u op deze persoon een verjaarde vordering heeft, dan kunt u deze verjaarde vordering wel verrekenen met hetgeen u verschuldigd bent. Als uw vordering door de rechter vanwege verjaring is afgewezen en u de proceskosten van de wederpartij moet vergoeden -omdat u in het ongelijk bent gesteld- kunt u de proceskosten met uw verjaarde vordering verrekenen.

Verweer

Wanneer u het niet eens bent met de door de wederpartij ingeroepen verrekening, kunt u zich daartegen verweren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u de vordering van de wederpartij betwist of u uw verplichtingen heeft opgeschort. Er is dan zogezegd niets te verrekenen, omdat u meent niets verschuldigd te zijn aan uw wederpartij. Dit moet u dan kenbaar maken aan de andere partij, die verklaart dat hij verrekent.

Conclusie

Verrekening gebeurt dagelijks. Juridisch gezien is het echter niet altijd zo eenvoudig. Er zijn regels voor wanneer verrekening mogelijk is, wanneer niet en welke voorwaarden op welke momenten gelden. Ook is er een aantal regels om tegen de verrekening op te komen.

Wilt u meer informatie over verrekening? Neem gerust contact op met een van onze advocaten in Assen of HoogeveenNaar blogverzicht