Velden zijn niet correct ingevuld

Wet Flexibel Werken

Vanaf vorig jaar kan iedere werknemer bij zijn werkgever een verzoek indienen voor het aanpassen van de arbeidsduur, de werktijden en/of de werklocatie. De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) is namelijk vervangen door de Wet Flexibel Werken (Wfw). In deze blog leggen we uit wat deze wet precies inhoudt.

Aanpassingsverzoek

De Wet Flexibel Werken beoogt het flexibel werken te bevorderen. Hierdoor hebben werknemers meer mogelijkheden om te werken op de door hen gewenste plaats en op voor hen gunstige tijden. Maar deze nieuwe wet geeft de werknemer geen recht op flexibel werken. De werkgever is namelijk niet verplicht om het verzoek van de werknemer altijd in te willigen.

Om een aanpassingsverzoek in te kunnen dienen, moet de werknemer ten minste een half jaar in dienst zijn bij de werkgever. Het verzoek moet twee maanden voor ingang van de gewenste verandering schriftelijk worden ingediend.

Beslistermijn aanpassingsverzoek

Een werkgever moet binnen een maand na indiening over het verzoek van de werknemer beslissen. Wordt deze termijn overschreden, dan leidt dit automatisch tot wijziging van de arbeidsomstandigheden conform het ingediende verzoek van de werknemer.

Afwijzing van het verzoek

De werkgever mag het verzoek om de flexibilisering van de arbeidsduur of werktijd afwijzen, als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich ertegen verzetten. Volgens de Wfw is hiervan sprake als inwilliging van het verzoek zal leiden tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering, de veiligheid, of zal leiden tot problemen van rooster technische of financiële aard.

De werkgever mag het verzoek om flexibilisering van de arbeidsplaats afwijzen, maar daarbij geldt het criterium van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen niet. De wet geeft ook geen voorbeelden waardoor het aan de werkgever zelf is om er invulling aan te geven. De werkgever is wel verplicht het verzoek serieus in overweging te nemen.

In alle gevallen is de werkgever verplicht zijn afwijzing toe te lichten.

Nieuw verzoek

Nadat een werknemer een verzoek heeft gedaan, mag hij gedurende één jaar geen nieuw verzoek indienen. Dit geldt ongeacht of het verzoek is afgewezen of ingewilligd. Alleen als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, kan hiervan worden afgeweken.

Uitzondering kleine werkgever

Werkgevers met minder dan 10 werknemers in dienst mogen zelf een regeling treffen met betrekking tot de mogelijkheid van de werknemers tot aanpassing van de arbeidsduur. Voor de aanpassing van de arbeidstijden of arbeidsplaats moeten kleine werkgevers wel de regels van de Wfw in acht nemen.

Concusie: handel tijdig!

Als werkgever moet u serieus en vooral ook tijdig handelen zodra een werknemer verzoekt om aanpassing of flexibilisering van de arbeidsduur, de werktijden en/of de werklocatie.

Heeft u behoefte aan advies op maat over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. U kunt altijd een afspraak maken met een van onze advocaten in Assen of Hoogeveen.Naar blogverzicht